LINJE 2 - SLÄKTGREN ETNISKA - SVENSKA GRENEN

 

ÄR UNDER BEARBETNING!

 

 

I.Matthias (15XX-1650) Borgmästare i Pernau. Landvogt 1639. Matthias var gift två gånger.

 

II.  

Matthias jr (16XX-1641). Fänrik Matthias återfinns i rullorna i oktober 1629 och låg då i garnison i Stralsund i Pommern som då tillhörde Tyskland. Han tillhörde fältherre och ryttmästare Hans Henrik von Tiesenshausens livkompani. Nästa notering i rullorna är från 15 juni 1630 och han tillhörde då Hans Henrik von Tiesenhausen värvade kavalleriregemente. Nästa notering är från rullorna 1634-35. Fänrik Matthias tillhörde då Alexander von Essenvärvade regement i Preussen. I augusti 1634 finns han noterad som fänrik i Mikael Flotows kompani i Alexander von Essens infanteriregemente. Vidare finner man Matthias i rullorna från september-december 1634 i Preussen. Här finns en svårtyd anmärkning. Matthias finns noterad i januari 1635, februari, mars april som fänrik. Han var i Preussen i maj 1635 och stred i Mikael Flotows kompani i Alexander von Essens regemente. Han finns i Preussen i juni 1636 och i Settin i Juli. I augusti finns han i Hinterpommern även här i Mikael Flotows kompani i Alexander von Essens regemente. Nästa notering är ifrån 1638 och även här stred han Pommern i Mikael Flotows regemente som nu ingick i Joakim Niclaus Günterbergs värvade

infanteriregemente. Därefter har jag hitills inte hittat några noteringar men enligt adelsbrevet var han major till fots när han dog 1641. Under Matthias tid som soldat pågick trettioåriga kriget. Matthias fick inga barn och slöt därmed sin gren. 

 

Hildebrand (1622- 1656) Den första noteringen jag hittat är från Pernaus råds protokoll daterat 4 april 1650. Här noteras han som kapten. Den forsta noteringen i rullorna är från 28 augusti 1650. Han har då ett eget värvat kompani som ingår i von Wieds värvade infanteriregemente. De låg i garnison i Greifswald i svenska Pommern. Han finns även noterad 10 september i överste Niklas Dankwart Lillieströms regemente i Demmin. Hildebrand stred i Karl X Gustavs Polska krig (1 juli 1655- 23 april 1660). Han finns noterad som major till fots vid överste Alexander Weisensteins värvade dragonregemente. Hildebrand dog i tredagarsslaget vid War zawa (slaget utspelade sig 28-30 juli 1656). Hildebrand dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Peter (16XX-1641) Den enda noteringen jag har funnit om löjtnant Peter återfinns i Gustaf Elgenstierna bok. Peter dog 1641 i Tyskland under 30-åriga kriget. Peter dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Bernhard (16XX-1656) Enligt Gustaf Elgenstierna dog löjnant till fots Bernhard under belägringen av Riga 1656 under Karl X Gustavs ryska krig (1656-1658).Bernhard dog ogift  och slöt därmed sin gren. 

 

Richard (16XX-1656) löjtnant dog vid belägringen av Riga 1656. Det finns noterat om Richard Stahl i ”Gründliche Relation von der Belagerung der Stadt Riga in Liefland”. Den första är ifrån 7 september och den sista är daterad 20 september. Richard dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Vilhelm (16XX-1672) Enligt Elgenstierna var han löjtnant vid von der Wrieds* regemente 1650 och löjtnant vid överste William Forbes regemente 1652. 1653 var han major vid lantgreve Fredrik av Hessen-Homburg rytteriregemente. Jag har även hittat honom i rullorna från 1657. Han har ett eget kompani och tillhörde Ludvig Fritzes dragonregemente. Enligt Elgenstierna var han från 2 april 1660 överstelöjtnant vid Upplands regemente. Vilhelm följde 1673 med en kommendering av regementet över till Wismar, där han en tid var kommendant. Han dog i Wismar 14 oktober 1672. Han var gift med N.N som dog någon gång före 1687. De ska enligt tradition fått två barn. 

 

Anna (16XX-1695). Anna var gift med Henrik Mühlmann (1605-30 oktober 1658 i Köge). Henrik adlades von Seulenberg. Han var ingenjör vid armén. Henrik dog i Köge på Jylland och ligger begravd i st Maria kyrka i Helsingör där hans släktvapen hänger. Anna fick 10 december 1659 godset  Zintenhof i Pernau. 

 

NN gift Meyer 

 

8 Jacob (1628-...). Anslöt sig till svenska armén mars/april 1650. Han hade tidigare studerat matematik och mekanik i Tyskland. Det var under den resan som han släktforskade och besökte släkten Staël von Holsteins slott Steinhausen. I släktbrevet nämns ingen titel utan det står bara att det var han som ansökt om adelskap samt att "han nu i artilleriet vistas." Första gången han återfinns i rullorna är den 29 maj 1654. Han finns då noterad som "artillerimästare i Samuel Örns ställe". Nästa notering är ifrån 1658. Andra danska kriget är i full gång och svenskarna belägrade Köpenhamn och strax därefter även Köge. Överstelöjtnant vid Uplands regemente Jacob utnämndes 22 september 1658 till kommendant över det svenska högkvartert i Köge. De närmaste åren arbetade han med befästningen av Köge.

 

MALMÖUPPRORET 22 DECEMBER 1659 – AVRÄTTNINGEN - Det finns en intressant notering om att en ryttmästare Stahl som under 22 december 1659 ”Malmöupproret” avbröt en avrättning utanför Rådhuset på Stortorget i Malmö av borgmästaren i Malmö Efvert Wiltfang. Anledningen till att Wiltfang hade dömts till döden var att han deltagit i den sammansvärjning i december 1659 som avsåg att tvinga Malmö stad och slott i danskarnas händer. Det står inte vilken av bröderna det var men mest troligt var det Jacob. Det var inte bara Efvert Wiltfang som var anklagad för deltagande men de tre andra ledarna för Malmösammansvärjningen avrättades på Stortorget i Malmö genom halshuggning. Dessa var Bartholomeus Mikkelsen, Johan Jørgensen och Joakim Brun. Det gick som sagt bra för borgmästaren tack vara ryttmästare Stahl. Evert Wildfang benådades på schavotten och undslapp med böter på 3.000 daler. Efter det andra danska kriget är slut tillträdde Jacob 29 maj 1660 som generalkvartermästare i östersjöprovinsen.

 

GODSET PELBAG - I boken Nachricht über finns återgivet ett brev som Jacob Staël von Holstein skrev 1661 till Karl XI där han försöker få tillbaks Hildebrands gods Pelbag. I brevet skrev han om sin ”salig grosvater” som haft en stor pant i herrgården Pelbag och att han miste den när han var soldat och stred mot Ivan den förskräcklige. Jacob tog i brevet upp sina åtta bröder som alla från tidig ålder stridit för kungen. Han påpekar även att fyra av hans bröder dött i strid. Jacob tar upp ”salig herr fältmarskalk Arvid Wirtenberg”. 

 

GODSET KUJEN – Jacob fick inte tillbaks godset Pelbag. Varför vet jag inte. Kanske ägdes det av någon annan eller så kanske det inte fanns kvar längre? Jacob blev dock inte lottlös. Drottning Eleonora förlänade 12 maj 1661 Jacob godset Kujen. Godset ligger i Lasdohns församling i kretsen Wenden.472 Med andra ord ganska nära godset Pelbag. Till godset Kujen hörde även herrgården Heydenfeld. I januari 1664 är det dax för att gifta sig. Bruden hette Anna-Sofia von Ungern Sternberg. 13 juni 1670 tog Jacob för 800 thaler herrgården Ramkau hof slottslänet Neu-Pielbag som pant för 800 thaler.

 

Jacob deltog i sommarfälttåget mot Brandenburg 1674. Jacob avancerade till generalmajor 28 augusti 1674. 

 

1675 var ett viktigt år för Jacob. Den 22 september 1675 introducerades släkten vid det svenska Riddarhuset under namnet Staël von Holstein ätt nummer 834. Jacob var då 47 år.Han får emellertid inte njuta speciellt länge för de 2 oktober 1679 dog han efter att ha blivit skjuten av generalmajor och friherre Gustaf von Mengden. Jacobs änka gifte sig 1682 med rådet och generaltygmästaren friherre Reinhold Johan von Fersen. Jacob fick 7 barn och startade JEGELECHTLINJEN. En av hans söner Otto Wilhelm startade den friherrliga ätten Staël von Holstein nr 155

 

Johan (1636-1703). Han anslöt sig till svenska armén 1656. Jag har hittat en notering i riksarkivet om att han fått ut lön enligt noteringen tjänstgjorde han som Ingenieur. Ryska kriget pågick då men jag vet inte om han var ute i striderna. Nästa notering är ifrån 1658 och nu står det fänrik och intenieur. 1659 var han kapten vid Narva fästning. 6 september 1660 utnämndes han till major vid artilleriarbetet i Ingermanland. 1662 finns han noterade som att han var med om stadsplaneringen i Kexholmen.

  

JOHAN - CHRISTINA MÖLLER -- HELENA JULIANA VON DER PAHLEN OCH ANNA SOFIA FOCK.

 

1664 gifte han sig för första gången med Christina MöllerHennes pappa var underståthållare Narva och skulle så småningom bli landshövding där. Johan fick 10 oktober 1667 ett gods av Hedvig Eleonora i länet Kexholmen. 1668 var han med och besiktigade det nya rådhuset i Narva. 1671 finns noteringar om att han tjänstgjorde i Narva och Nyen. Det innebar att ansvarade för arbetet med försvarets befästningar i Narva. Johan utnämndes 15 september 1673 till överstelöjtnant vid artilleriet i Finland. Varför han valde att överge sitt arbete som ingenier och gå ut i fält kan man fråga sig.  10 april 1674 erhöll Johan en bostad i Sverige. Bostaden låg i Dannerum i Kalmar län. Vad han gjorde i Kalmar vet jag inte. Från 17 september tjänstgjorde han vid artilleriet i Estland och Ingermanland. 22 september 1675 introducerades släkten Stahl vid det svenska riddarhuset under namnet Staël von Holstein. Johan var då 36 år. 27-28 september 1678 finns kapten Johan noterad i mönstringsrullarna över de soldater som stred i Pommern. 1683 dog hans fru Christina. Troligen var det i barnsäng. Sonen Carl Wilhelm föddes det året. JOHAN STARTADE NARVA-SVENSKA LINJEN

 

Johan dröjde inte länge att gifte sig på nytt. 1684 gifte den då 48-årige Johan sig med den svenske överstelöjtnanten Johan von der Pahlens och Christina Catarina född von Rosens dotter Helena von der Pahlen. Svärfadern hade bostaden Astrau i Siselgals socken i Livland. Johan och Helena bosatte sig i Narva där Johan lät bygga ett palats. Det var ett fint läge med utsikt mot fästningen i Narva. Palatset var i klassicistisk maneristisk stil och var givetvis designat av Johan själv. 1695 blev Mattias pappa Johan (59 år) änkling för andra gången.

 

1698 gifte han sig med sin svägerskas kusin Anna-Sofia von Fock. Brudgummen var då 62 år och bruden 40 år. Vad Johan gjorde de närmaste åren vet jag inte. Det sägs att han var ute i strid. Johan dog i april 1703. Johan fick 10 barn. 

  

III:8.1 JACOBS GREN - 

* Sophia Elisabeth (1664-XXXX) Hon var gift två gånger. 1884 med major Otto Reinhold von Berg. Ägare till godset Stenhusen. Efter hans död 1696 gifte Sophia Elisabeth sig i Reval 14 december 1697 med den svenske adelsmannen Hans Johan Gyllenlood.

 

* Karl Jacob (1666-1693) Han dog ogift i Frankrike och slöt därmed sin gren.

 

Otto Wilhelm (1668-1730) startade den svenska friherrliga ätten Staël von Holstein 

 

Fabian Ernst (1672-1730). Han var generaladjutant och lantråd i Estland. Fabian Ernst löste ut sina syskon ur de estländska och livländska egendomarna. För ett af de förnämsta godsen, Hannijöggi i Estland, fick var broder, och således även Jakob Axel, 2,000 rdr sp. eller 800 dukater i guld, således 8,000 kronor, myntvärdets falt oberäknadt. 1710 kapitulerade det estniska riddarskapet för ryskarna. Hans dotter Hedvig Margaretha gifte sig med sin syssling major och lantråd Jakob Johan (1699-1755).  Därmed var  GRENEN JEGELECHT räddad. 

 

Jakobina Juliana (1675-15 mars 1721) gift med Gothard Heinrich von Lantinghausen. Hon flydde till Sverige efter stora nordiska kriget. Jakobina ligger begravd i Stockholm.

 

Jakoba Juliana (21 april 1678-XXXX) gift sig 30 september 1703  i Reval med Johan Friedrich von Ulrich.

Jacob Axel (1680-19 mars 1730) Han dog ogift i Stralsund och slöt därmed sin gren. 

 

III:9:1 JOHANS GREN 

Mattias Gustav (1666-1720). Gifte sig 1696 med Maria Margareta Bär på Malmö herrgård i Kvillinge socken i Östergötland. Hans son gifte sig med sin syssling Hedvig Margaretha.

 

Jacob Johan (1667-1701). Han dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Barbara Gustaviana (1668-1739) gift med överstelöjtnant Alexander Perewotoff-Morath i Savolaks fördubblingsinfanteribataljon. Hon flydde till Sverige efter nordiska kriget.

 

Christina (1675-1744) gift med sin mammas kusin Erlam Möller (16xx-1708). Flydde till Sverige efter stora nordiska kriget.

 

Johan (1681-1702). Han dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Karl Wilhelm (1683-1708). Han dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Otto (1686-1771). Han dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Georg Bogislaus (1689-1763) Han fick två döttrar som dog vid späd ålder.

 

Otto Reinhold (1699-1731). Han dog ogift och slöt därmed sin gren.

 

Anna Dorothea (1700-1755) Anna Dorothea flydde till Sverige efter stora nordiska kriget. Hon gift sig 1617 med sin syssling Carl Evert Fock (1692-1752).

 

 

* Troligen felskrivet och är Freidrich III von Wied  

 

 

IX Otto Wilhelm  se friherrliga ätten Staël von Holstein 

 

 

Svenskt släktträd 2

  XII              1. Sperling             2. Bogislaus - Gunilla (2 barn) 

  XII 1:1  1 Erica, Michael,  Barbro            XII:2 2: Charlotte 1961 och Joachim 1963  

 

   

Uppdatering av släktträdet

 

Tabell 31 - Birger Henning fick 4 barn och fortsatte Vapnögrenen

Tabell 34 - Carl Göran Sperlings gren är utdöd på svensidan

Tabell 35 - Johan Gustaf fick 3 barn - Carl, Johan och Henning

Tabell 36 - Axel Olof fick 12 barn och skapade Stockholmsgrenen 

Tabell 38 - Carl Sperlings barn fick inga barn - utdöd på svensidan  

Tabell 40 - Curt Georg fick 3 barn Bo,  Jeanne (gift Amilon) och Carl Bertil - Arlösa grenen

Tabell 41  - Ernst Johans gren är utdöd på svensidan