Ludewicus Vlekke  de Are ca 1150- 12XX

    

 Riddaren Vleeke de Are    Riddaren Vleeke de Are        Riddaren Vleeke de Are        Riddaren Vleeke de Are

 

LUDEWICUS VLEKKE DE ARE (1) född ca 1150 och omnämns i ett dokument ifrån 1189. Han

tjänstgjorde som "untervogt" (subadvocatus) åt ärkebiskop Philippe i Köln, Han tjänstgjorde 

även som ministerial åt greve von Hochstaden und Are på riddarborgen Are * i grevskapet Are i

det tyska hertigdömet Westfalen. I sin bok "Princes and territories in medieval Germany" skriver

Benjamin Arnold. "Ministerials like knights everywhere in Europe, because they fought as

cavalary, attended the crusades, lived in castles, towers or other fortiied dwellings of aristoctatic

appereance,exercised seignorial and other jurisdictions, where generous patron of the Church,

among their many honourable functions."        

 

Det är troligt att han arbetade både hos greve Theodericus II även kallad Dietrich von Are, som

var kronvasall mellan  åren 1166-1195 och dennes efterföljare Lothar von Hochstaden und Are

som var verksam 1195-1222. Lothar var gift med Mthilda von Sponheim. Det är kanske i 

egenskap av ministerial som han kallar sig Vlekke de Are. Det kan även vara genom gifte eller

blodsband.På en nedreländsk släktsight uppges Otto I greven von Ahr * 1110-1170 vara pappa

till Ludewicus. I ett dokument omnämns dewicus som Macula vilket användes som beteckning

för oäkta barn.

 

Ludewicus fick tre söner Hermann (II:1)Theodericus (II:2), och Henricus (II:3) . Ludewicus

Vlekke de Are dog efter 1202. 

 

Ludewicus Vlekke  de Are 

LUDEWICUS VLEKKE DE ARE (1) was born around 1160 and is mentioned in a document f

from 1189.He worked as a ministerial for the count von  Hochstaden und Are at the castle Are in

the county Are in the duchy of Westphalia in Germany. In his book "Princes and territories in

medieval Germany" Benjamin Arnold explanes what i ministerial is and why they regardless of

there birth was seen upon as nobelmen. Ministerial is some that work in the administrativ

department as a advocate, castellance, magistrate and balliff.   

 

"Ministerials like knights everywhere in Europe, because they fought as cavalary, attended the

crusades, lived in castles, towers or other fortiied dwellings of aristocratice appereance,

exercised seignorial and other jurisdictions, where generous patron of the Church, among their

many honourable functions".

 

It is likely that he worked for  Count II, also known as Theodericus Diedrich von Hochstaden

that  was working as a vassal between 1166 and 1195 and his successor, Lothar who was active

1195-1222. It is perhaps as ministerial he calls himself the Vlekke de Are. It can also be

through marriage or blood ties. In a document from 1202 he called himselves Ludewicus Macula

which is usually used as term for an illegitimate  child. Ludewicus had three sons:

 

Hermann (II: 1)Theodericus (II: 2) and Henricus (II:3) 

 

Ludewicus Vlekke Are died  sometime after 1202.

 

Altenahr und burg Are

 

 

 * Borgen Ahr byggdes på 1100-talet av greve Dietrich von Ahr. De ömnämns i olika dokument

1074-1096. Borgen låg ovanför staden Altenahr i grevskapet  von Ahr. Efter de att greven

Gerhard I von Ahr och hans bror dött barnslösa ärvde deras syster Adelaide grevskapet. Hon

gifte sig med Otto von Hochstaden. Grevskapet och släkten övergick då till att heta Hochstaden

und Are. Släkten ägde grevskapet och slottet fram till 1246 då broderna Freidrich och Konrad

von Hochstaden und Ahr bestämde sig för att donera grevskapet till biskopsämbetet i Köln.

 

Bilden till höger föreställer en altartavla som skänkts till Wallenburgikirche i Soest. Till höger i

bilden ser vi en riddare som håller i en sköld som pryds med släkten Staël von Holsteins vapen.

Altartavlan är ifrån 1489. 

 

* The castle Are was built in in the 12:th century  by count Diedrich von Ahr. It is mentioned in

documents between  1074-1096. The castle was located near the town Altenahr and the river

Ahr. After the death of the brothers Gerhard I and Hermann their sister inherited the county

Ahr. When she got married to count von Hochstaden the county was called Hochstaden und

Are. The county von Hochstaden und Ahr stayed in the family until 1246 when the brother

Friedrich  and Konrad von Hochstaden und Are donated it to the bishopic of Köln.

 

* Otto I greven von Ahr har uppgivits som pappa till Ludevicus. Otto levde mellan 1124-1164.

Han var gift med arvtagerskan till grevskapet Ahr och fick därför titeln greve von Ahr. 

 

Otto I count of Ahr has been mentioned as the father of Ludevicus. Otto lived between 1124 and

1164. He was married to the heir to the county Ahr and was therefor the count of the county

Ahr. The family after that called themselves von Hochstaden und Ahr. 

 

Källor/citations:

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft sid 552, 553

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage

Riddarborgen Are

Siebmacher, Johann: New Wappenbuch 1605 - Familjens vapen

Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena. Altarflügelbild aus der ehemaligen

Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871  

Wikipedia: Grafschaft Are, Burg Are, Grafschaft Hochstaden och Konrad von Hochstaden

Kneschke, Ern: Neues Allgemeines Deutsches Adels-lexicon, Volyme 8  sid 587

Historische Geographie Von Mitteleurope

Ketschmer, Konrad:  Historische Geographie von Mitteleuropas von Altertum bis zum 18. jahrehundert, 1904 sid 253