Joachim Staël von Holstein  

 

 

 

 Joakim (son av Carl Jakob, tab 2), född 1759-06-09 på Bosjökloster. Kvartermästare vid

Östgöta kavalleriregemente 1772-12-27. Livdrabant 1773-06-10. Löjtnant i armén 1778-01-14

och genom byte vid norra skånska kavalleriregementet 1779-10-19. Var 1782–85 i fransk tjänst

vid kavalleriregementet Royal Allemagne såsom tjänstg. adjutant hos franske marskalken

hertig av Broglie. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1784-12-20. Premiärmajor

därst. 1798-09-10. RSO 1799-11-16. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén

1800-09-23. Överstelöjtnant vid skånska husarregementet 1804-02-08. Överste och general-

adjutant 1805-06-21. Brigadchef 1807. LKrVA. 

 

GENERALMÖNSTRINGEN VID LJUNGBYHED


Uppå anmodan har undertecknad såsom läkare besökt Högvälborne Herr Baronen Öfversten och

Riddaren J Stael von Holstein på Bassarp under dess opasslighet och af den mig benägit

meddelade kännedom om en för några dagar åkommen svår värk uti högra höften och hvaröfver

bemälte Herr Öfverste och Riddare behagat äska mitt utlåtande, huruvida uti ett så beskaffadt

tillstånd, möjligheten medgaf någon långväga Resa eller att Rida, hvilket företag då ett så

betydande ställe lider ingalunda låter sig göra utan värkens förökande, hvilket jag på min

aflagde Embets Ed attestera får Bassarp den 20 Augusti 1812

C Saur
D et Membr: Regii College Medici: Holmensis

 

Avsked från regementet 1818-01-13 och ur generalstaben 1820. Död 1836-03-06 Torsebro

och ligger jämte sin fru och tre barn begraven i Allerums kyrka, Malmöhus län. Han låg under

sin tjänst i Frankrike i garnison i Metz samt bevistade med utmärkelse kriget i Pommern 1807

mot fransmännen. Gift 1788-05-13 i Stockholm med sin kusinfriherrinnan Agneta von Otter,

född 1771-02-01, död 1803-10-30 (1803-10-31) på kungsgården HjälmshultAllerums socken,

dotter av landshövdingen friherre Salomon von Otter, och Agneta Beck-Friis.

 

Barn:

Vilhelmina, född 1790-03-25 Bossarp s län, död ogift 1881-05-13 på Torsebro, som hon ägde

jämte sin syster under en del år.

 

Eleonora Agneta, född 1792-01-31 Klippan s län, död ogift 1876-03-30 i Hälsingborg.

 

Carolina Elisabet, född 1794-12-08 på Klippan, död ogift 1862-02-28 på Torsebro och begraven

på Färlövs kyrkogård.

 

Jakob Salomon, född 1796-05-01 på Klippan. Artilleriotficersexamen 1812-09-29. Sergeant s. å

. 1/10. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 29/12. Löjtnant därst. 1820-12-20.

Artilleristabsofficer 1822. Kapten i armén 1824-12-21. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1825-

06-24 kapten vid regementet 1826-07-05, död ogift 1832-07-28 på Torsebro krutbruk.

 

Fabian Vilhelm, född 1797-12-01 på Klippan. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1812-12-26.

Artilleriofficersexamen 1813-03-10. Officerskadett vid nämnda regemente s. å. 15/3.

Fanjunkare vid Svea livgarde s. å. 20/3. Fänrik därst. s. å. 13/4. Löjtnant 1818-05-11. Kapten

1824-11-02. RSO 1837-06-24. Avsked ur krigstjänsten 1842-05-28. Ledamot av riksdagens

första kammare 1866–1869. Död 1873-12-05 i Lund. Gift 1842-09-19 i Frankfurt am Main

med Maria Sofia Bahrman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805 med svenske generalkonsuln i

Hamburg Zakarias Lorentz Zachrisson, född 1770, död 1834-08-19 på Os bruk i Gällaryds

socken, Jönk.), född 1786, död 1871-05-17 i Lund.

 

Margareta Lovisa, född 1799-06-14 på Hjälmshult, död där s. å. 4/7.


Fredrik Ludvig, född 1800-12-13 på Hjälmshult, död där 1805-10-26.


Otto Vilhelm, född 1802. Generalpostdirektör. Död 1884.