MATTHIAS/MATTIAS STAHL (15XX-1649), HANS (15XX- 16201622)

ANNA (15XX-16XX), SOFIA (15XX-16XX) OCH GERTRUD (15XX-16XX)  

MATTHIAS föddes i Livland som vid den här tiden var en del var en del av Polen. Landet

styrdes sedan 1587 av den svenske kungen Johan III:s son Sigismund. 1592 dog Johan III och

Sigismund III  övertog då den svenska tronen. Nu var han alltså kung i två riken. För att kunna

styra båda länderna var han tvungen att pendlade mellan de båda länderna. När Sigismund

var Polen "vikarierade" hans farbror hertig Karl. Hertig Karl blev snabbt starkt berusad av

rollen som vikarierande kung. Nu började striden mellan dem om vem som skulle styra

Sverige. 1598 delades de polska Livland upp i tre kretsar; Wenden/Cesis, Dorpat och Pernau. I

kretsen Pernau var de största städerna PernauFellin, Wolmar, KarkusSalismünde, Lemsal,

och Helme.

 

1598/1599 SIGISMUND III:S LIVLÄNDSKA GODSREVISION1598 och 1599 gjorde

Sigismund III en godsrevision. I den revisionen nämns dorf Brindenhof i Alt-Pielbag som

Andreas Stahl köpte 1561. revisionen står att godset nu tillhörde kung Sigismund eftersom

ingen kunde uppvisa lagfart.

 

1599 fick hertig Karl Sigismund III avsatt som svensk kung. 

 

GUSTAF ELGENSTIERNA - DEN INTRODUCERADE SVENSKA ADELNS ÄTTARTAVLOR - 

Gustaf Elgenstierna  gav "Den introducerade svenska adelns ättartavlor" i nio band mellan 1925

och 1936. I den finns en kort CV för Mattias med starkt fokus på hans båda fruars adliga rötter.

Som källa uppger Elgenstierna Anton Fahnes Livland und seine Geschlechter, Geschichter der

Herren Staël von Holstein utgiven i Köln 1871 samt Carl Russwurms Nachrichter über das 

adlische und freiherrlige Geschlechter Staël von Holstein, ehstländsich linie tryck i Reval 1873.  

 

ESTLANDS-SVENSKA LINJEN 

 

"MATIAS (son av Hildebrand); borgmästare i Pärnau: död 1650: tjänstgjorde som

borgmästare i Pernau. G 1:o Elsebet Hartwich till Terweden som i vapnet förde en tvåren

skuren sköld, övre fältet rött, det nedre i guld, i vilket senare ses ett rött hjärta och tvenne i

det övre fältet uppstigne gyllna kvistar med på den högre två och på den vänstra tre blad,

dotter av Bernhard Clausson Hartwich och Margaretha von Düren. 

Enligt Elgenstierna fick Mattias sju söner med Elisabet;

* Mattias jr, Dog ogift och slöt därmed sin gren.

*Peter, Dog ogift och slöt därmed sin gren.

*Bernhard, Dog ogift och slöt därmed sin gren.

*Richard. Dog ogift och slöt därmed sin gren.

*Hildebrand (1622), Dog ogift och slöt därmed sin gren. 

*Vilhelm Gift och eventuellt två barn.

*Jakob (1628). Gift med Ungern-Sternberg. Skapade Jegechlecht, Hannijöggi linjen 

*Anna som gifte sig med Heinrich Mühlman (senare adlad).

*XX - tyvärr inte lyckats hitta namnet på men enligt Pernau burgerbuch var hon gift med Levin

Johan Meyer (XXXX-1656/57). 

 

2:o Magdalena von Stackelberg, dotter av det Öselska lantrådet Johan Stackelberg och

Margaretha Törvis samt kusins dotter till lantrådet Mattias Stackelberg natural Stackelberg, nr

686. Tillsammans med sin andra fru Magdalena fick Mattias flera barn men det är bara en vi

känner namnet på;-

 Johan (1636). Han gifte sig 3 gånger och kom att skapa NARVA-SVENSKA LINJEN.

 

                                                  LIVLÄNDSKA GRENEN 

  

JOHAN (HANS)  (son av Hildebrand Staël von Holstein), Karsenhof/ Paixt (Staelenhof)

i Torgels socken och Tammist i Pernau socken, å vilka han 23 juli 1619 erhöll konung Gustaf

II Adolfs stadfästelsebrev för gjorda försträckningar till kronan; borgare i Pernau: säges hava

dött i rysk fångenskap." Johan fick flera barn: 1.Hans (1610), 2. Conrad (1612), 3. Elisabeth

som enligt Pernau Burgerbuch gifte sig med Heinrich Ambrosius. Det finns ytterligare tre

systrar;

X som enligt Pernau burgerbuch var gift med med Claus Petersen (olderman 1634-1637),

X  som var enligt Pernau burgerbuch var gift med Andreas Berkley och

X som var gift med Rubbert Bruen.

 

1.Hans (1610)  Skapade LINJEN PAIXT fick flera barn men det är endast Johan som är känd

till namnet.

* Johan gifte sig med Sophia von Stackelberg av huset Piddul. Han  fortsatte linjen

Paixt. 

 

2.Conrad (1612) fick enligt Pernau burgerbuch fyra barn;

Friedrich (XXXX-24 september 1630) Fredrich blev senare soldat i svenska armén som

ingenjör och kapten. Han dog ogift och slöt därmed sin gren.

Christian (XXXX-31 augusti 1708). Han blev senare kapten i Västerbottens infanteriregemente

och deltog i stora nordiska kriget. Christian dog ogift och slöt därmed sin gren.

Jacob Johan (XXXX-1710). Han blev senare överste i svenska armén och dog under stora

Nordiska kriget. Jacob Johan dog ogift och slöt därmed sin gren.

Sophia Elisabeth dog 1710 i pest. 

 

ANNA var gift två gånger. Hennes förste man hette Herman Wittenberg. Tillsammans fick

de 2 döttrar Gertrud och Sophia Wittenberg. Gertrud gifte sig med Otto von Düren och Sofia

med Joachim von Düren. 

Efter Hermans död gifte Anna sig med rådsherre och domstolsdnotarien Jürgen Meyer. De

fick två barn Anna och Maria Meyer. Anna gifte sig med köpman och rådsherre Detmer von

Damme och Maria gifte sig med Heinrich von Damme. När Mattias dog 1650 utsågs Heinrich till

borgmästare i Pernau. Maria och Heinrich fick fyra barn Detmer,  Jacob, Anna och Dorothea.

 

Systrarna GERTRUD och SOPHIA gifte sig enligt Baltische Ritterschaft aldrig.  

 

GENEALOGISCHE HANDBUCH DER BALTISCHE RITTERSCHAFT - För att få veta mer om

Matthias och hans bror Johan/Hans får man vända sig till det baltiska riddarskapets två

böcker: 

 

Genealogische Handbuch der Baltische Ritterschaft från 1929  

Genealogische Handbuch der Baltischen Ritterschaft från 1930

 

I boken från 1929 finns ett stamträd som Friherre Heinrich von Stackelberg skissat upp utifrån

information han har funnit i en rad olika källor. Bland annat kontaktade han riddarhuset i

Stockholm och läst adelsbrevet. Utifrån de dokument friherre Stackelberg funnit i olika arkiv i

Sverige och i Baltikum beräknade han att Mattias och Johan/Hans troligen föddes någon gång

runt 1575 och att de flyttade till Pernau kring sekelskiftet 15-1600.

 

 

                    

 

PERNAU  bestod  vid den här tiden av två delar: Alt-Pernau (grundad 1251 av biskopen av

Ösel-Wiek) och Neu-Pernau (grundad av Livländska orden påskdagen 5 april 1265) som låg på

var sin sida av floden Pernau. Staden kontrollerades sedan 1565 och fram till 1575 av Polens

kung Sigismund. Pernau intogs 1575 av ryska styrkor men återtogs snabbt av polska styrkor.

Herrgårdarna AudernTestamaKokenka och Torgel låg i Alt-Pernau. Herrgården Kokenka

fungerade som tjänstebostad för staden borgmästare. 

 

ANDRA POLSKA KRIGET 9 AUGUSTI 1600-16 SEPTEMBER 1621 i början av 1600 - talet

kontrollerade Polen/Sveriges kung Sigismund III. Pernau. Att vara kung  i två länder var inte

lätt. Det beslutades att Hertig Karl under Sigismunds besök i Polen skulle "vikariera" för

honom. Hertig Karl utsågs nu till riksföreståndare. Det hela utmynnade i en strid mellan dem

båda. Mattias och hans bror Johan/Hans flyttade troligen till Pernau någon gång vid cirkelskiftet

till Pernau. Exakt när har jag inte hittat någon uppgift om. Den 7 september 1600 anfölls 

Pernau av hertig Karl (Karl IX))och hans arme. Den polska armen gav upp den 17 oktober efter

11 dagars beskjutning med tungt tungt artilleri. Befallningsmannen i Pernau fördes till

Warszawa och dömdes där till döden. Skulle vara spännande att veta om Mattias och Hans

fanns bland de polska soldaterna. Vid den här tiden härjade pesten och många svalt. Det var

många som lämnade staden, men Mattias och Johan/Hans valde att stanna kvar.

 

1601 SVENSK GODSREVISION AV LIVLAND - 1601 gjordes en svensk godsrevision av

Livland. I boken Die älteste schwedische Landrevision Livlands (1601) från 1933 återfinns två

Stahlar.; Andreas Stahll som ägde 1/2 haken vid Jurgen Megdens hof Maykendorff, kretsen

Wenden, församlingen Ubbenorm, Lemsal, Livland. Kan det vara han som svor svor trohet till 

Erik XIV 1561? I revisionen finns även en Herman Stehell noterad 2 maj under Haus

Schuyen. Die Sermusche wacke i das Schuiensche gebiete. Kan det vara Haus Skujen? "Noch

gehoren zu dem hofe 3 pauren so in dem hakellwerke vor dem Hause Scuyen gelegen.

" Herman Stehell 1/4, Eylen Tosche 1 och Otter Eylen 1/2.

 

Nästa notering om en Stahl finns i Revaler Regesten. Cordt Staell (Stall, Stahl, Stahl)

begravdes den 17 mars 1601 i St; Olaikirche.1  Kan det vara Hildebrands bror???

 

1 MAJ 1601 sammankallades ombud från borgarna och riddarskapet på en så kallad lantdag.

De bestämdes att man skulle förena sig med Sverige. Undrar om Mattias och Hans var med vid

omröstningen? Röstade de ja eller nej? 

 

ANNA - namn finns enligt notering i Baltische ritterschafts Handbuch. "1601 wwe. d. Herm.

Wittenberg; ihr pfandgut Paixt wird 1602 vorläusch sequeschtriert". Källan anges vara ett

rådsprotokoll från 1602.  

   

MATTIAS OCH HANS  - BORGARE - Mattias finns noterad som borgare första gången i

Pernau rådsprotokoll från 22 februari 1602. 

Borgare var de som sökt och beviljats burskap (rätt att bedriva handel) av stadens råd. För att

få beviljat burskap krävdes att man antingen var framgångsrik som entrepreneur eller ingift i

en borglig släkt. Jag vet inte om Mattias  och Hans  beviljades burskap genom sina meriter eller

om att de var gifta med borgare och rådsherre Berendt Hertwichs döttrar Elisabeth och

Magdalena. 

 

Jag vet inte när Elisabeth och Mattias gifte sig men det med tanke på att sonen Mattias

jr studerade på universitet 1627 bör det ha varit någon gång i början av 1600-talet. Jag

kommer återkomma till honom längre fram i min berättelse. 

 

Noteringen i protokollet från 1602:  

Der erfahme Matthias Staal wurde gefragt, bo Frans von Dörren verschienen herbst von

seinem bruder Haans Staall etlich flachs gekauft, wie viel dessen und was für flachs es gewesen

. Matthias staall sagt war, das ihm vollbewust und es auch also sen, das sein bruder Hans Staall

im nam namen ihrer schwester verschienen herbst Frans von Dörren verkaufft sieben schiss

und 4 1/2 x or drhbaandt”.

 

Översättning: Den aktningsvärde Matthias Staal frågades om Frans von Dörren vilken höst

han köpt lin av sin bror Hans Staall samt hur hur mycket och vilken typ av lin det gällde.

Mattias Staall svarade.att han var helt medveten och det ochså som hans bror Hans Staal som

ställföreträdare för deras systrar köpt sju Skiften??? och 4 ½.......av Frans von Dörren. 

 

Han omnämns här som borgare för första gången och noteringen i protokollet gäller huruvida

han har köpt line som inporterats av Frans von Dörren. Frans von Dörren är handelsman inom

import och export.  

 

MATTIAS – PRAHMSCHREIBER - Mattias finns noterad i "Gechichte und urkunden der

Rigafahrer in Lübeck im 16. und 17. jahrhudert" som Schiffer som prahmschreiber. Det nämns

även en firma som heter Haus Stahl och som ägdes av Mathias och Hans Stahl. Med andra ord

så arbetade Mattias med import och export. Företaget måste ha gått i arv för senare i boken

nämns Hans Stahl – troligen Hans barnbarn Johan III (det var vanligt att män som hette Hans

även kallades Johan.) Inom export och import kunde man tjäna mycket pengar så troligen var

Mattias en rik man. 

 

  

I släktträdet i Handbuch derr Baltische Ritterschaften står att Johan/Hans fick Körsen i pant  

1602. I dokumentet nedan från 1619 står att Hans fick den i pant för 3.730 taler daler av Karl

IX. Hur kan de gå ihop hertig Karl var bara riksföreståndare vid den tiden? Kan det vara så att

Hans tog sida för hertig Karl mot Sigismund?  Jag har ännu inte hittat något dokument i riks-

arkivet som stödjer att de fick Körsen 1602.

 

Karl LX genom 1602 års kapitulation redan gifvit ridderskapet om oqvald besittning af under

föregående länsherrar förvärfvade länsgods. Martin Johan Julius Weibull 

 

13 MARS 1602 REVAL SLOTT 

Guvenören i Livland hertigen av Slesvig och Holstein m.m Hans (resp. Johan) Adolfs

konfirmationsbrev å hertig Karls vägnar för Carsten Brandt på hans hustru Elisabet Lewins

(Leuins) arvegods - 1 kvarn med 1 hake och en slåtteräng samt därutöver 1 h. i byn Kareda

("Caredall") allt i S:t Petri socken, Jerwen, och av ordensmästaren i Livland Herman von

Brüggeney, kallad Hasenkamp, ärftligen förlänat till hennes "grossvater" Heinrich Stael

(Sthall). Haken i byn Kareda hade förr i tiden innehafts av en Oerse.

Källa: Östsjöprovinsens jordrevisionshandling, volym 10, fol 291 r-v.  

 

Vem var Heinrich Stael? Ja, det är en fråga jag söker svar på.

 

HERTIG KARL - KARL IX - 1604 får Sverige en ny kung hertig Karl blir nu (Karl IX). Karl var

tidigare riksföretståndare i Sverige från 24 juli 1559.

 

5 oktober 1604 svär Hans enligt Revaler burgerbuch sin borgerliga ed. Kanske är det då han

gifte?  

 

Karl XI införde 10 januari 1606 en ny form av frälseman i Sverige. Den som ville göra krigs-

tjänst till häst eller fots och "som af Erlige Föräldrer klächte och borne äre" (som av ärloga 

föräldrar uppfostrad och född är) skulle kunna få "Ewerderlig" skattefrihet på sin gård för både

sig själva och sina ättlingar- Förutom skattefrihet skulle en sold (lön) utbetalas. 

 

I november 1605 kom varningar från svenska krigsfångar för att den ryske kungen Fjordor

II planerade att attackera staden.  Det sattes därför till en stor svensk styrka i garnison

 

1606 övertar Vasilij IV den ryska tronen.

 

PERNAU - SVENSKT -POLSKT - SVENSKT - RYSKT - POLSKT 1607 erövrades det svenska

Pernau på nytt av av Polen. Det blev dock kortvarigt och snart var staden svensk. Det dröjde

inte längre än till  6 mars 1609 innan staden erövrades av Polen igen. Det blev dock kortvarigt

för staden erövrades samma år av ryssarna.  Staden erövrades snabbt tillbaks av den polske

kungen. 

 

DE LA GARDIESKA FÄLTTÄGET - utbröt i slutet av mars 1609. 

 

1609 utsågs Johan/Hans till ÅLDERMAN I STORA GILLET I PERNAU

 

HERTWICH -Jag har hittat nedanstående i "Släkten Hertwich A-K. 2. L-S. 3. T-Z.

Nachtrag A-Z"  Av Leopold von Ledebu.

 

 

Hertwich

Översättning: Hertwich (Hertwick, Hartwick) Berendt, Carstens Sohn. Ålderman 1588-91.

Rådsherre 1595. Enligt N. Hupel i en artikel i Nordsiche Misc. 15-17sidan 52 omnämns han

B.H von Terwenden i Edwahlenschen. Kurl Klopmann Guterchroniken !! sid 69 och 120.

 

DE LA GARDIESKA FÄLTTÅGET - avslutades 23 juni 1610

 

INGERMANLÄNDSKA KRIGET 1610 - 1617Trots att Andra Polska kriget pågick startade

Karl IX ytterligare ett krig. I augusti 1610 startade Ingermanländska kriget. Kriget började med

att Jakob de la Gardiearmé på 7000 man belägrade den ryska staden Ivangorod. Johan/Hans

deltog enligt tradtion i kriget som petaderare vars uppgift var att spränga murar och portar

vid belägringar av städer och fästningar. Ett mycket förlagt arbete låter det som.  Jag har

hittills inte hittat Hans i arméns rullor.

 

TILLFÄLLIGT STILLESTÅND MELLAN SVERIGE OCH POLEN 1611-1616 - 1611 slöts ett

tillfälligt stillestånd mellan Sverige och Polen. Karl IX dör den 30 oktober 1611 och  efterträds

av sin 17-årige son Gustaf II Adolf som Sveriges kung. Eftersom Gustaf Adolf var omyndig

skulle han enligt stadgarna fram till sin 24 årsdag endast ges halva regeringsmakten. Gustaf

Adolf var inte nöjd han ville ha hela bestämma allt själv. Han fick nästan sin vilja igenom han

fick tillträda som kung mot att han angav en "kungaförsäkran" i vilken högadeln och 

aristokration betydande inflyttande över hur Sverige skulle styras. 1612 förlängs det

tillfälliga stilleståndet mellan Sverige och Polen fram till 20 januari 1616. 

 

KALMARKRIGET- bröt ut 1611

 

Adelsprivilegier 1612 och 1614  - Adelprivilegier som utfärdades 1612 och 1614 gav bland

annat adeln monopol på de högsta riksämbetena i Sverige.  

 

1 december 1612 får Matthias bror Johan/Hans en son som döptes till CONRAD. Han kom så

småningom bli borgmästare i Pernau  

 

Även i Ryssland händ det saker 1613 valdes  Michail Romanov till tsar. Undrar vad Mattias

och Hans och deras familjer tycker om att tillhöra det svenska riket? Det borde ha känts lite

oroligt att ens framtid delvis vilade i händerna på en 17-årig och den svenska adeln? 

 

KALMARKRIGET - SLUTAR 20  januari 1613

 

SOPHIA STAHL  

 

 

 

Sophia 1

Sophia 2

 

 Mattias och Johan/Hans faster Sophia var gift med Hans Lybeck (Lubech). Hans var rik och

ägde flera herrgårdar bland annat Raike dorf nära Pikevere. Han fick godset verpfändet av

Johan III 27 juli 1582 för 720 daler. 8 juli 1594 har Sigismund ihm unterhändlische

herrgården till Hans. 10 augusti 1613 får hans änka Sophia konfirmationsrätt på herrgården.

 

Hans andra herrgård Pitkefer dorff nebst R a i k e ist pro A. 1564 unter 1584 n° li. Kleinhoff

oder Müntenhoff gebrauchet worden. Pro A.1586 M> 17. 1582 an Hansz von Lübeck verpfändet

worden vor 720 Cop. B. de A. Thlr., A. 1594 d. 8 Julij auch von König Sigismundo Cop1 B'^A

unterpfändtlich confirmiret, wie auch seiner Wittiben A.1620 3. 1613 d. 10 Aug. von König

Gustaff Adolph bis zur Revision 1623.

 

Översättning: Pitkefer herrgård nära Raike. Kallades 1564-1584 Kleinhoff eller Munenhoff.

27 juli 1582 gavs det som pantgods till Hansz von Lübeck för 720 taler. 8 juli 1594 kontrolleras

rätten till herrgården av Sigismund. Det går bra. 10 augusti 1613 konfirmerar kung Gustav

Adolf.  

 

REKOMENDATIONSBREVEN - ”Das Estländische Generalgouverneursarchiv aus scwedische

Zeit” finns nedanstående notering om Johann Stahl (Mattias äldre bror): ”Hierer gehören auch

zwei Empfahlungsschreiben des vicecapitaneus von Pärnu Mathyas Gaiewski an Gabriel

Oxenstierna, Pärnu, 1613 Aug. 19 und 1614 April 1, er möge den Bürgern von Pärnu Simon

Ehlen und Johan Stahl bei ser Eintreibung ihrer Schulden von schwedischen Untertanen in

Nord-Estland beistehen."

 

Översättning: Hit hör ochså två rekommendationsbrev från vicekapten i Pernau Mattias

Galewski till Gabriel Oxenstierna, Pernau 19 augusti 1613 och  1 april 1614, han låter de båda

borgarna Simon Ehlen och Johan Stahl....... sina skulder från svenska ... i Nord-Estland .... 

 

DORF VERTZE I KOCHEKACHEN - MAJ 1614

 

Mattias nr 2

Översättning;  Mattias Stahl har från Johan Nissken en halv haken ---mark i Kokenhausen.

Han har på latin skrivet dokument som bevis daterat i maj 1614. xxx årligen 16 thaler i areden.

Doret heter Netz. Han har byggt sin xx där och sköter det med sin egna knekt och folk. 

 

1614 - MATTIAS valdes till ÄLTERMAN I STORA GILLET I PERNAU.

 

ANDRA POLSKA KRIGET DEL TVÅ -  2januari 1616 går stilleståndet mellan Sverige och

Polen - Andra Polska kriget är igång igen.

 

INGERMANLÄNDSKA KRIGET - FREDEN I STOLBOVA - 1617 slutar Ingermanländs kriget. 

Sverige får vid Freden vid Stolbova 17 februari 1617 största delen av Ingermanland (Nöteborg

Jama, Kopore och Ivangorod) samt Kexholms län. Dessutom avsäger sig Ryssland alla anspråk

på Estland och Livland. Gustav Adol hade äntligen nått sitt mål.

 

RÅDSHERREN MATTIAS - 1617 valdes Mattias in i rådet. I egenskap av rådsherre åkte han

slutet av september 1617. tillsammans med Arent Eckhoff till Stockholm för att söka utverka

stadsprivilegier för Pernau. Bekräftelsen utverkades 25 november 1617 och finns i

Riksregisturet i Stockholm. Undrar vad Mattias tyckte om sitt besök i Sverige? 

 

PAIXT OCH TAMMIST- Hans Stahl hade tidigare fått godset Paixt av Karl IX  som en pant för

3.730 talar. Den 23 JULI 1619 erhöll han godset genom Gustaf II Adolfs stadsfästelsebrev

godset för goda försträckelser i kronans tjänst.

 

”H. Stahl erheilt das gut von Schwedishen köning Karl IX als pfand für eine summe von 3.730

talern, das später, 1619, als eigentum beständigt wurde.

 

Översättning: H. Stahl erhöll godset från den svenske kungen Karl IX som pant för en summa

av 3.730 taler, som senare, 1619 övergick till att beständig egendom.

 

TAMMIST - Hans fick även godset Tammist 1619 för gjorda försträckningar i svensk tjänst  

 

Det ska finnas en notering om Johan/Hans i Pernaus rådsbok 1618 - 1627 från 14 augusti

1620 men den har jag inte hittat innehållet i. I Baltische  Ritterschifts Handbuch -del Livland

från 1929 uppges att Johan/Hans dött någon gång mellan 14 augusti 1620 till 1622. I

stamträdet i del Estland uppges före 1622. Det anges dock ingen källa som stöder det. 

 

Sverige erövrade Livland från Polen den 16 september 1621. Nu var Gustaf II Adolf säker på

gå ut som segrare i Andra polska kriget. 

 

1622 gifter sig Johan/Hans änka Magdalena med handelsmannen Friedrich Niehausen. 

 

HILDEBRAND - 1622 fick Mattias och Elisabet  en son som döptes till Hildebrand.

  

GUSTAF ADOLFS REVISIONSBÖCKER1624 låter Gustaf Adolf upprätta revisionsböcker. 

"Das Revisionsbuch wegen dess Hauses Pernow" Anno 1624 finns i arvskrift av Heinrich

Laakman 1912 på nätet. I den står följande:

 

”Hans Stahlen sehligen Erben produciernen Ihr Königl: mayten Pfandt Brief vf 3.730 tahler in

welchem Dörffer gemeldet werden, mit Nahmen Tammis ½ hacken und das dorff Kursy mit 1

1/8. Datieret Stockholm den 23 july Anno 1619. (Tammis, Korsy (Sure), Nittfer, Paist, Gesinde

Laussar). Diesse 3 dörffer Paist, Reittfer und Laussar und eine fertige Mühlen haben sich hauss

Stahlen Erben wieder Recht angemasset den sie in Königl: privilegio nicht enthalten auch nicht

specificeret sein."

 

Översättning: Hans Stahlens saliga arvingar uppvisade för hans kunglig höghet: x pantbrev

för 3.730 taler i vilket dorfen Tammis 1/2 hacken och Kursy med 1 1/8. Daterat Stockholm den

23 juli 1619. Tammis, Korsy (Sure), Nitter, Paist, ....). Dessa tre dörfer; Paist, Neittfer och

Laussar och en färdig kvarn har Stahls arvingar rätt till .... 

 

 

HERRGÅRDEN KOKENKAU - 1624 köpte Mattias herrgården Kokenkau in Kirchspiel St.

Mikaels, Kreis Pernau. Kookenkau herrgård (Koonga) nämns första gången i en urkund från

1449 Den tillhörde då biskopen av Wieks stift. När Mattias bodde i herrgården bestod den av

ett plan. 

 

1624 Mattias Staël käes, pärast kuulus, ehk Thurni krahv konda Riintali ja Keblaste mois anti

15 mail a Magnus Volffeldt Norr otuse järele.

 

GUT KALLIE - 1624 

 

mattias hus

Översättning: Kallie (Kalli mois) Den här herrgården som nu ägs av svenska staten ägdes

1624 av Matthias Stahl och tillhörde eventuellt senare grevskapet Pernau. Källa: Svenska

revisionsboken från 1624.

 

År"1625 beslutade rikets första stånd att upprätta ett riddarhus och år 1626 utfärdades den

första riddarhusordningen. I riddarhusordningen delades adeln in i tre klasser: herreklassen

(grevar och friherrar), riddarklassen (ättlingar till gamla riddar- och riksrådsätter) och svenner

(övriga adelsmän)" 

 

HANS STAHLS KVARLÅTENSKAPER - 18 november 1626 finns notering i Pernaus råd

protokoll gällande förhandlingen om arvet efter Hans. Han efterlämnar sig 10.064 thaler och

24 rbst. Efter Hans död blev brodern Mathias förmyndare för broderns tre omyndiga barn;

Johan, Elisabeth, Conrad (1612) och N.N.

  

MATHIAS JR Det finns flera noteringar om sonen Mattias universitetsstudier. Han studerade

mellan den 4 april och 29 september 1627 vid universitetet i Rostock. Vad han studerarade

framgår inte av materialet som finns i universitetets databas över inskrivna studenter. 

Universitetet i Rostock grundades 1419 och är ett av Tysklands äldsta universitet. Vid den här

tiden hade universitetet tre fakultet: medicinska,filosofiska och juridiska. Utifrån det bör

Mattias jr vara född omkring 1610 Han dog ogift och slöt därmed sin gren. 

 

JAKOB - 22 MAJ 1628 föddes Mattias och Elisabets son Jakob. Han är Mattias och Elisabeths

femte barn och sista barn. Kanske dog Elisabeth i barnsäng? Jacob gifte sig med

Ungern-Sternberg och skapade linjen Jegeclecht, Hannijöggi.

 

Den 10 augusti 1628 kantrade och sjönk det svenska örlogsfartyget Wasa utanför Beckholmen.

under sin jungfrufärd. 

 

I januari 1629 bestod Gustaf II Adolf styrka i Östersjöprovinsen av 5,000 soldater till fots och 

2.000 till häst. Totalt bestod den svenska armen nu av 50.000 soldater såväl utskrivning som

värvade. 

 

12 maj 1629 Freden i Lübeck

 

STILLESTÅNDET I ALTMARK Den 16 september 1629 avslutades Andra Polska kriget.

Kriget slutade med en stor seger till svenskarna. Polen förlorade nu norra Livland inklusive Riga

och flera Östersjöstäder i Preussen till Sverige.     

 

30-ÅRIGA KRIGET - Till en början verkar det inte som Sverige kommer ge sig in i kriget men

Sverige har lånat pengar utomlands med lov om att skicka trupper till Tyskland. 26 juni 1630

träder Sverige in i 30-åriga krigetI juni 1630 landsteg kungen i norra Tyskland med en 14.000

man stark arme. Mattias finns noterat som landvogt. 

  

1 juli 1630 är Mattias son Mattias jr inskriven vid universitet i Köningsberg och läser juridik. 

 

Mattias jr stod den 31 januari 1635 inför rätta anklagad för mord. Domen blev att han handlat i

nödvärn. .jr nämns även i Burgerbuch III. "Niehausen, F 34. 12. 6, ihm war am 11. 25 auf

einer Hochzeit von Matthias Stael, Sohn des gleichnamigen BM., ein Leuchter an den Kopf

geworfen worden."   

Översättning; Matthias Stael, son till borgmästaren med samma namn kastade på ett bröllop

den 12.6 1634 en ljusstake i huvudet på Niehausen. 

 

Måste ha känts som pengarna i sjön efter att ha betalat en dyr juridikutbildning åt sonen.

  

MATTIAS FRU NR 2 - MARGARETHA STACKELBERG.  Margatehta var dotter till det

öländska lantrådet Johan Stackelberg till herrgården Jöör i Valjalasocken på Ösel och

Magdalena född Claësdotter-Tövis. Johan Stackelberg är kusin till den kände Peter Stackelberg.

Jag har inte hittat någon uppgift om när Mattias och Margaretha gifte sig. 

 

JOHAN -  Johan föddes 1636. Johan gifte sig 3 gånger och skapade Narva-Svenska linje.

 

KRISTINA -  Den 6 juni 1636 dog kungen i slaget vid Lützen. Eftersom hans dotter är omyndig

tillsätts en förmyndarregering.

 

MATTIAS LANDVOGT 1639.

 

1643 - anföll Sverige Danmark.

 

BORGMÄSTARE MATTIAS - Den 4 mars 1645 utsågs Mattias till borgmästare i Pernau. Trots

att Livland vid den här tiden hörde till det svenska riket hade Sverige totalt misslyckats i sina

försök att försvenska landet. Mattias och hans landsmän vägrade lära sig svenska.

 

1645 övertar tsarkronan av Aleksej av Ryssland.

 

WESTFALISKA FREDEN 14 OKTOBER 1648 slutar 30-åriga kriget -  Westfaliska freden.  Det

gick bra för Sverige vid  fredsförhandlingarna. Nu fick Sverige Pommern, Lübeck, Wismar,

Bremen och Verden.  

 

Mattias dog 25 juli 1649. Johan var då 13 år och hans halvbror Jacob 21 år. Jacob hade

studerat matematik och mekanik och fick 1649 ett tre-årigt stipendie.

Mattias fick åtta söner: Matthias, Peter, Bernhard, Richard, Hildbrand Wilhelm, Jacob, Johan. Av

dem var det bara två som gifte sig och skaffade barn: Jacob och Johan. Jacob startade två

linjer Jegelecht linjen och svenska friherrliga ätten nr 155. Johans son Mattias Gustaf  är

stamfar för den Ingermanländsk-svenska linjen. 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  

Hans egendom

  

 

anna stahl

 förkortningar burgerbuch

 

 

anna stahl make nr 2

 Burgerbüch I

_____________________

  

Mattias Stahl (ca 1570/1575 - 25 juli 1649)

Mattias is the founder of the family Stael von Holstein Estonian- swedish line. Mattias and his

brother Hans are living in Pernau. The city is at that time controlled by the polish king and in

the middle of a war between Polen and Sweden. 

 

Sigismund III king of Polen 1587-1632 and of Sweden 1592-1599 

 

Second Polish-war

 

The two countries both want control over Livonia and especial the city Pernau that was

controlled by Polen. Sigismund III had a long time been king both in Sweden and Polen but

that was going to change. Being king in both Polen and Sweden was hard. Sigismund had to

spend time in both Polen and Sweden. During the time he was in Polen he let Duke Karl rule

Sweden. Duke Karl like to ruel and forced together vid Rikets ständer Sigismund to abdicate

the throne to him in 1595 but it took to 1604 before he was king official.   

 

Pernau was attacked by the swedish army under the comand of duke Karl on the 17th of

september 1600. Polen gave in on the 17th of october. During the period, he and the Swedish

privy council ruled in Sigismund's name while he stayed in Poland. After various preliminaries,

the Rikets ständer forced Sigismund to abdicate the throne to Charles IX in 1595.

 

I have in a book find information about Hans. He joind the swedish army 1601.

  

In 1602 Mattias and his brother Hans is mentioned in the rats protocoll in Pernau.  

 

"1602 Februar 22. Pernau. Rathsprot. Der Erfahme Matthias Staal wurde gefragt. ab Franß

von Dörren verfchienen Herbft von feinem Bruder Hans ... verfchienen Herbft Franh von Darren 

berkaufft Sieben Schiffen'. und 41/. Lhsää. Drhbandt, 43. 1618 September 27. Pernau. 

Bürgerbuch. ... Matthias und Hans Stael 1619.  

 

Mattias was now a merchant in Pernau. In Sweden duke Karl was now king Karl IX.

 

From 1617 he was alderman in Pernau. Mattias later became a member of the city council in In

1621 Livonia was conquered from Polen by Sweden and Pernau became a  part of the

Swedish empire. Mattias joined the Swedish army where he was appointed lieutenant.

 

As a member of the council he went to Stockholm and spoke to the swedish king when Pernau

1621 wanted to have cityprivilegies. 

 

The Vasa ship capsized and sank in Stockholm 1628.

 

Mattias son that also was called Mattias studied att the university in Rostock and in

Köningsberg 1630. I do not know what he studied in Rockstock but in Köningsberg he studied

law. 

 

Matthias was married 2 times. The first time to Elisabeth Hartwich, to Terwerden who was the 

daughter of Berend Hartwich. Elisabeth died and Mattias got married in 1628 to Margaretha von

Stackelberg  - Göör in the Wolde parish in SaaremaaShe was the daughter of the county 

Council John Stackelberg of Göör and Barbro Stjernfelt (171). They got a son called Johan II in

1636. 1645 Mattias was elected mayor of the city Pernau. Matthias died on 25 July 1649. He

got eight children: Mattias, Peter, Bernhard, Rikard, Hildebrand, Wilhelm, Jacob, Johan. They

were all soldiers in the swedish army.

 

Hans Stahl - In 1619 he was given the Staëlenhof estate as a pant for 3.730 taler. On the 23

of July he was given the stadsfästelsebrev for the estate Staëlenhof and Tammist from the

swedish king  Gustaf II Adolfs because of his military duty in the swedish army. He was married

to Magdalena Hertwich (Elisabeths sister) Hans is said to have died in prison in 1622. Hans got

from what is known one son: Johan. (16XX-1688). Johan was a soldier in the swedish army.

  

 

Testamente större korr

 Mattias testamente undertecknat av hans son Jakob Staël von Holstein

Mattias last will signed by his son Jakob Staël von Holstein 

   

Källa för dödsdatum: von Bunge, Friedrich: Das Inland: Eine Wochenschrift für de T. agesgeschichte Liv-, Esth ..., Volym 27

 

Källor och Länkar: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volum 4 tabell 3  

 

Bebre, V. 2002. Leather goods in everyday life in Riga in the 16th–18th century. – Vana

Tallinn XIII (XVII). Tallinn, 88–95.

 

Elgenstierna, Gustaf: De introducerades adels ättartavlor, 1932 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 Geschleche de Herren Staël von Holstein

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein 

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft sid 555 

Genealogisches handbuch der baltischen ritterschaft - Familjen Stackelberg

Hagemeister, Heinrich von : Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livland, volym 2

page 148, 160

Harding, Tobias: "Äran och hjältarnas språk? Det politiska försvaret av svenska språket från

1500-talet och framåt", Nordisk kulturpolitisk tidskrift volym 12, No 1 2009 pp 44-70

Kluge, Franz: Beiträge zur kunde Est-, Liv- und Kurlands, 1869 volym 6-7 

Laakmann, Herman. 1930. Das Erbebuch von Neu Pernau 1543. – Sitzungsberichte der

Altertumforschenden Gesellschaft zu Pernau. Neuter Band 1926–1929. Pernau, 24–120. 

Lakmann, Herman: Abhandlungen dea Instituts für wissenschaftliche Heimatforschung an der

Livländiscen Gemeinnützigen u. ökonomischen sozietät (Gegr. 1792). band 1 1615- 1797.

Publicerad i Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft del 11 (1936) sid 5  

Lakmann, Karl Heinrich Das Revisionsbuch wegen dess Hauses Pernow" Anno 1624 

sid 214-39 

Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden / sid 385 (1909-1916)

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche

Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) sid 444 

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk. Du

får du tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444.

Siewert, FransGeschichte und urkunden der Rigafahrer in Lübeck im 16. und 17. jahrhundert, Pass & Garleb,1897 sid 68 finns på nätet 

Ungern-Sternberg, Paul von: Beitreige zur kunde Est-, Liv- und Kurland. Herausgegeben von 

der Estniske Litterärische gesellschaft in Reval, band VIII häfte 1 u 2 revision 1586 befragen

1586. sid 77

Ungern-Sternberg, Paul von: Materialien zur gütergeschichte jeroens für die ältere

schwedische zeit bis zur abfassung der ältesten uns erhaltenen munster. Und rossdienstrollen

Estlands   

Tranér, Gustaf: Kung Karl IX fälttåg i Livland år 1601, Stockholm, 1872 

Die äldste swedishe lantrevision in Livland 1601

 

 

Släkthemsida: 

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Släkten Stackelbergs hemsida

 

Länkar:

Stilleståndet i Altmark 

Battle of Kircholm 1605 - One of the greatest military victories of Polish-Lithuanian Commonwealth  

Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands , Volym 16 sid 120 

Information om Mattias Staël - han byggde staden Netz (Nätsi) som ligger i Pärnau län 28 km

nordväst om Pernau. Källa:. Rev 1624 sid 30 

Familjen Stackelberghs gods Piddula, Abija 

Svenska Tidskrift;  by Gösta Bagge and Erik Fahlbeck: 20. årgången 1930

von Vegesack

Jacob Gottbergs stambok 1591 - 1613 artikel i personhistorisk tidskrift  by Gösta Bagge and Erik Fahlbeck: 20.årgången 1930

Tjugofemårskriget mot Ryssland 1570 - 1595

Slaget vid Kirscholm 

1Sitzungsberichte der Alter... 

2Sitzungberrichte der Altertum forschenden gesellschaft zu Pernau. 

Vunk, Aldur; Pärnu päev - mis ja milleks? Pärnu postimes 19 mars 2011 

 

 

Grosse gillet i Pernau var st Marien - Magdalena Gilde. Det finns en vapensköld i st Nicolaische

kirsche i Pernau. 

Johan Stackelberg av Jöör föddes omkring 1580 och var son till Peter Stackelberg och Anna von

 Buxhoeveden.  

Staden Pärnau (obs på ryska)

Belägringen av Riga (på tyska)

Wisma 1653 En kunglig svensk tribunal inrättas med en beslutsfattande instans för samtliga

svenska besittningar i Tyskland. Wismar blir Europas största fästning med 18 bastioner, nio

raveliner (ett slags befästningsverk), två citadeller (skyddar en stad eller en del av ett slott)

och 700 kanoner. På ön Walfisch byggs ett fort att skydda inloppet till staden.

 

Niez

sid 214

 

 

 

 

Sid 226

 

 

 

pRIVATGODS

 

Privatgods 

  

von Hagemeister, Heinric; Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands, Volume 1

sid 201

 

Am 17. Dezember 1425 bürgte Dorpat für seinen Rh. Hartwich Cothusen, dem Oldendorp Tuch

beschlagnahmen ließ, weil er ungewogen Salz aus Reval gebracht hatte.

 

Segevrit, Segefrit Hartwich, Hartwych {1892,22r,31r} 1: Am Fastnachtsabend (21. Februar)

1452 wurde Hartwych Segefrit Bruder der Tafelgilde. 2: Zu Ostern (14. April) 1465 wurde das

Totengedächtnis für Herrn Hartwich Segevrit begangen. 3: Er war ein Sohn des gleichnamigen

Rigischen Rh. von 1412 bis 1443. 4: Sein Vater kam am 28. April 1442 mit der Äbtissin und

dem Konvent des St.Maria-Magdalenen-Klosters zu Riga überein, daß der Konvent nach dem

Tode seines Sohnes seine Vikarie in der Klosterkirche auch an zwei Priester vergeben dürfte, die

bereits anderwärtig belehnt wären. Im Jahre 1460 war er Vormund einer Vikarie. 6: 1460

bekam er von den Rigischen Kämmerern 225 Mk. rig. für seine Reise nach Pleskau. Nach

BÖTHFÜHR war er 1459, 1460 und 1462 Rh. zu Riga. 8: LivUB I.9, Nr.844; HR II.4, Nr.757;

BÖTHFÜHR, S.93, 107f.

 

* von Gardenburch, Friedrich Konrad Livländiske Jahrbucher; del 2, Riga 1781

sid 516 file:///C:/Users/media/Downloads/gadebusch_livlandische_2_2.pdf

 

 

Källa: von Hagemeister, Heinrich: Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livland, volym

 

2 sid 148, 160. 160218 

 

Stackelberg