"HILDEBRAND" STAHL (XXXX - 1587)

CONRAD, MATTIAS, BEREND, HEINRICH

 

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!!!!!

 

SKÖLDEBREVET

HILDEBRAND - SKÖLDEBREVET I RIDDARHUSETS ARKIV -  sköldebrevet  som finns i arkivet i Riddarhuset och i Svenska Riksarkivet står följande om Hildebrand och hans söner Johan och Mattias. 

 

"Gör Witterliget att framledne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds, de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen uti Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Gör Witterliget att framledne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds, de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen uti Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau håldne och där uppfödda vorden Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau håldne och där uppfödda vorden." 

 

Släkten Staël von Holstein enligt Originalgenealogierna som förvaras på riddarhuset publicerade av Gabriel Anrep   

GABRIEL ANREP - "SVENSKA ADELNS ÄTTARTAFLOR" (1858 – 1864). Anrep var en svensk genealogisk redaktör och utgivare av genealogiska verk som "Sveriges ridderskaps och adels kalender" (1854 – 1903) och ”Svenska adelns ättartaflor”

Hildebrand är enligt Anrep son till Herman Staël von Holstein, till Steinhausen och Dorothe von Medem vars mor hette von Gahlen.


Gabriel Anreps huvudkälla till ”Svenska adelns ättartaflor” är riddarhusets stamtavlor i original. 

I slutordet till den fjärde och sista delen skriver Gabriel Anrep. ”Att ättartaflorna, förutom det ofullständiga skick som de sålunda måste utkomma, även här och det bli inkompletta, hade sig utgivaren, med sin kännedom om genealogier i allmänhet och Riddarhuset i synnerhet, redan på förhand bekant; men han ansåg dock nödigt att dessa för adelns släktförhållande och historia viktiga handlingar borde, så bristfälliga de än var, till tryck befordras, för att dymedelst bevaras åt eftervärlden”. 


Gabriel Elgenstierna presenterar Gustaf Anrep och hans arbete i Svenskt biografiskt lexikon (SBL) så här; ”Det är, som bekant, de å riddarhuset förvarade originalgenealogierna i tryck, uppställda i tabellform; men för övrigt med nästan alla deras fel och ofullkomligheter bibehållna. På grund härav har arbetet ofta blivit underskattat. Ingen insåg dock bättre än utgivaren själv, huru felaktiga en stor del av de uppgifter voro, som han lät trycka, men han var härvidlag bunden av de inskränkande villkor, som uppställts av riddarhusdirektionen för medgivandet att få trycka stamtavlorna. Trots alla svårigheter, han hade att kämpa med för att få vidtaga även de minsta ändringar av de mest i ögonen fallande oriktigheterna, har han dock nedlagt ett icke oväsentligt självständigt arbete genom att under redigeringen rådfråga alla andra honom till buds stående genealogiska och biografiska skrifter, varjämte han haft tillgång till en mängd uppsatser från adeln själv och även andra personer.”".

 

GUSTAF ELGENSTIERNA - DEN INTRODUCERADE SVENSKA ADELNS ÄTTARTAVLOR Gustaf Elgenstierna gav ut "Den introducerade svenska adelns ättartavlor". I den beskrivs Hildebrand enligt följande;

”Hildebrand Staël von Holstein av huset Steinhausen: pantherre till Pielbag i Livland; major i polsk tjänst: död 1587 strax efter en sjuårig fångenskap i Ryssland – G. Med Anna Yxküll i hennes andra gifte (g. 1:0 m. Henrik van der Pahlen) dotter till Conrad Yxküll till Pandenorm och Apollinia Butler.”

 

HILDEBRAND OCH ANNAS BARN BARN; Enligt Stackelberg och riddarskapets bok  fick Hildebrand och Anna fem barn;   Johan (Hans) ca 1670, Mattias ca 1670, Gertrud, Anna och Sophia. NOT!!

 

"HILDEBRAND" OCH ANNA YXKULL - Enligt Anrep var Hildebrand gift med Anna Yxkull, i hennes andra gifte. Hon hade tidigare varit gift med Henric von der Pahlen. Kan han ha varit son till Johan van der Pahlen som köpte Andreas Staels gods Gothausen??? Anna var dotter till Conrad  Yxkull till  Pandenorm och Appollonia Bartler. (Enligt Elgenstierna Buttlar). SLÄKTEN YXKULL - var en gamal adlig släkt med anor tillbaks till 1198. Bröderna Daniel och Conrad Meyendorff kom då till Livland med svärdsriddarorden. Conrads son Conrad beslöt 1257 att byta efternamn till Yxkull efter pappans förläningen Ikenskole i Wenden. Släkten delades så så småningom upp i olika grenar uppkallade efter egendomar som Ykkullare köpt. Kanske var det i samband med att Anna besökte släkt på Isenskkole som hon träffade major Hildebrand/Mattias? HERRGÅRDEN PANDENORM - Padenorm ligger 3,6 km nordväst om Pernau i församlingen Hannehl, i kretsen Wiek. Anna syster  Sophia fick ärva herrgården Pandenorm (Sofia gifte sig med sin kusin och startade den yngre linjen av grenen Pandenorm.) Wiek var vid den här tiden knutet till Danmark

 

 SLÄKTEN VON STAHLEN   - I Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188 Im auftrage ders Verbandes des esländichen stammadels bearbetad av Otto Magnus Stackelberg finns släkten Stahlen. Stamträdet leder fem generationer till  borgare och köpmanssläkten Staal i Reval. Stamfadern heter Heinrich. (f. XXXX-d. 1524). (Stackelberg, Otto Magnus, Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188). Heinrich son Cordt (d. a 1535). Svensk borgare 1514, alterman i stora gillet i Reval. Gift med XX Michelis dotter till borgmästaren i Reval Heinrich. (Stackelberg, Otto Magnus, Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188). Han gick en son som döptes till Thomas - Thomas - alterman i stora gillet i Reval. Gift med Margaretha zur Mühlen. (Stackelberg, Otto Magnus, Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188). Hans son Jürgen var svensk borgare 1595, alterman i stora gillet u. brauerälterman in Reval, gift med Katharina Schrowe död 20/12 1648. Gifte 2: T.d Timon kfm i stora Gillet u. Tatsverw i Dorpat u.d Elisabeth Drener. Jürgen dog 1642.  (Stackelberg, Otto Magnus, Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188). 

 

FÖREDRAGET I POZVOL - 14 SEPTEMBER 1557 - På grund av oron för ett eventuellt anfall från Ryssland ingick Livländska ordensmästaren Wilhelm Fürstenberg (ordensmästare 1557-1559) den 14 september 1557 en personallians med den Polske kung Sigismund II August. Två veckor senare ingick även ärkebiskopen av Riga Wilhelm von Brandenburg (ärkebiskop 1539-1561) i alliansen. Alliansen kan ses som det första steget mot att kyrkan och Livländska orden kom att överlämnade all makt över Livland till Sigismund II August 1562. (Frost, Robert (2000). The Northern Wars. War, state and Society in Northeastern Europe 1558-1721. Longman s. 4-5)      

  

Pielbag fästningen                     

                 Ruinen av fästningen Skujen i Alt-Pielbag. Fästningen byggdes på 1300-talet 

 

64 Skujene castle Schujen Cesis distriktet, Skujene mun., centre of Skujene village Livonian Order före 1464 1559? Fragments of walls

 

LIVLÄNDSKA KRIGET - 22 JANUARI 1558 - 4 FEBRUARI 1582 - var ett krig som utkämpades mellan 22 januari 1558 och 4 februari 1582 för kampen om det gamla Livland (dagens Estland och Lettland). 

Krigets stridande parter;

Tsarriket Ryssland - Styrdes sedan 1547 av tsar Ivan IV "den förskräcklige"

Danmark - Fredrik II (1/1 1559-4 april 1588) 

Sverige -  Gustav Vasa (6/6 1523-29/9 1560, Erik XIV (29/9 1560-29 september 1568) och Johan III (januari 1569-17/11 1592)

Polen - Sigismund II (1548-1572), Henrik III av Frankrike (1574) och Stefan Botory (1575-1586)

Livländska orden - Wilhelm Fürstenberg (20 maj 1557-1559 och Gotthard Kettler (ordensmästare 1559- 1561 och hertigen av Kurland 1561-1587)

(Wikipedia The Livonian war.)  

 

FÖRSTA PERIODEN 1558-1561 - RYSSLANDS HAR FRAMGÅNGSRIKA OPERATIONER  - Livländska kriget kan delas upp i fyra perioder. Den första sträcker sig från 1558 till 1561. Detta var perioden under vilken Ryssarna hade framgångsrika operationer.  

 

LIVLÄNDSKA KONFEDERATIONENS FÖRSVAR VID KRIGETS BÖRJAN – När kriget började var Livland ett splittrat land. Det fanns stora interna motsättningar mellan kyrkan, Livländska orden och borgarna i Riga. De olika parterna hade olika intressen och åsikter om hur samhället skulle skötas. Livländska ordens främsta intresse var att behålla de privilegier som riddare hade. Kyrkans intresse var inriktat på reformationen och de förändringar som den betydde och handlarna och den uppkommande borgarklassen i städerna fokuserade på handeln. De olika parterna hade sina egna försvarsanläggningar och soldater vilket gjorde att det livländska försvaret inte hade någon gemensamma plan för hur de skulle mobilisera och organisera sitt försvar vid ett eventuellt anfall.

(Filyushkin, Alexander;The livonian war in the context of the 16th century east European wars, Петербургские славянские и балканские исследования 2004 nr 1 s. 47-64)

http://slavica-petropolitana.spbu.ru/files/2014-1/105-.pdf  

 

Landsknechte - Yrkessoldat. 

 

Marienburg

 

I Januari 1558 invaderade ryska trupper Livland - nära Narva, Neuhausen och Ludsen. Till en början var ryssarna framgångsrika och erövrade stora områden. (Dunsdorfs and Spekke s. 118).

 

HILDEBRAND” ORDENSSOLDAT PÅ ORDENSBORGEN MARIENBURG (Est. ALÙKSNE) 

27 JANUARI 1558 anfölls den livländska ORDENSBORGEN MARIENBURG (est. Alūksne) av 100 ryska soldater kolla källan för detta. Kommendant på Marienburg var Phillip Schall von Bell.1  Ordensborgen Marienburg  klarade sig tack vare borgens soldater. Det här var emellertid bara en kort attack. De ryska styrkorna drog sig tillbaks efter veckors stridande.   

Ryssarna lyckades dock inte mer än tillfälligt ockupera fästningen.8 

 

”HILDEBRAND” ORDENSSOLDAT PÅ ORDENSBORGEN MARIENBURG/ALÙKSNE - DET FINNS ETT BREV DATERAT 2 FEBRUARI 1558 – I det svenska riksarkivet har Carl Schirrer hittat ett brev daterat Helmet 2 februari 1558. (Helmet är en ordensfästning i kretsen Fellin). Avsändaren till brevet är Livländska ordens rådet Wolter von Plettenberg (1518 - 1559 – ej att förväxla med Ordensmästaren med samma namn) och mottagaren den dåvarande Livländska ordensmästaren Wilhelm Fürstenberg (ordensmästare 1557-1559). I brevet beskriver rådet Wolter von Plettenberg den ryska arméns framfart i Livland och försvaret av Livländska ordensfästningen Marienburg. Den livländska ordensrådet Wolter von Plettenberg nämner i brevet en landknekt vid namnet Staell som en av de kämpande.3 

 

VAD ÄR EN LANDKNEKT? En landknekt var en till fots kämpande legosoldat vars vapen var piken.4 

De använde sig även av hillebarderhandeldvapen och olika sorters svärd.5 ”Hillebard är en spjutyxa som användes under medeltiden. Det är ett hugg- och stötvapen och består av ett 1,5-2,5 meter långt skaft på vilket det är fäst en järn- eller stålklinga (bila) upptill finns en sprjutspets och baktill en hake,.6 

 

Enligt Carl Russwurm är landknekten Staell Mattias och Hans/Johan pappa Hildebrand.9 Russwurm anger tyvärr inte varför han tror att landknekten Staell är Hildebrand. Kanske var Hildebrand ett namn som landknekten Staell fick för sin skicklighet att använda Hellebarden? Som ni ser på kartan låg Hildebrands herrgård ganska nära Marienburg.  

 

1bbld.dk/GND1168910676 

 

2 Von Stry. Beitraege zur Geschichte der Rittergüter Livlands, Volym 1. s. 349 Förnamn!!! 

 

3 Schirren, Carl (red.) (1861-1881).Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbstängigkeit. Band 2. s.119-120. 

 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Landsknecht 

 

5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsknekt 

 

6 https://sv.wikipedia.org/wiki/Hillebard 

 

7 https://en.wikipedia.org/wiki/Halberd 

 

8 https://www.wikiwand.com/et/Vi%C4%BCaka_piiskopilinnus 

 

9Russwurm, Carl (1873-1877) Nachrichten über das adeliche und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, ehstländischer Linie: Urkunden und Regesten. Reval: s. 37     

 

HENRICK STALL SVÄR TROHETSED TILL LIVLÄNDSKE ORDENSMÄSTAREN - DEN ANDRA NOTERINGEN – BORGAREN/ORDENSSOLDATEN I KRETSEN JERWEN - HENRICH STALL - FEBRUARI 1558 – dyker Henrich Stall upp igen (Han som 1544 i egenskap av ordensoldat för Jerwens vogt Bernt von Smeten hade förlänats 1 haken land, en slåtteräng och en kvarn vid Karrendall och 1 haken land i dåvarande S:t Petri socken i kretsen Jerwen av livländska ordensmästaren Hermann von Brüggeney (ordensmästare 1535-1549). Heinrich svär den 2 FEBRUARI 1558 tillsammans med en rad adelsmän och borgaretrohet till Livländska ordensmästaren Wilhelm von Fürstenberg (ordensmästare 1557-1559), ärkebiskopen Wilhelm von Brandenburg och borgmästaren i Reval. (Suibert seibertz, John: Wilhelm von Fürstenberg Herrmeister des deutschen Ordens in Livland Aus der Zeitschrift für vaterl. Geschichte u. Alterthumskunde Westfalens 19. Band besonders abgedrucktevaler burgerbuch 1858 s. 72) Ordensmästaren Fürstenberg var inriktad på att be danskarna om hjälp i kampen mot ryssarna. Det finns noterat i ett dokument från 1558-1561 som finns återgivet i ”Veröffentlichungen der niedersächsischen Archivverwaltung, Utgåva 21–22” att Henrich Stall var soldat och borgare. Han återkommer 1561 bland de som valde att svär trohet till Svenske kungen.(Veröffentlichungen der niedersächsischen Archivverwaltung, Utgåva 21–22 s. 219) 

 

Den 22 FEBRUARI 1558 gick ryska armen över gränsen till Livland. De började med att anfalla ordensborgen Neuschloss. Därefter anföll de borgen NEUHAUSEN i ärkestiftet Dorpat. Ståthållaren på borgen Jurgen Uexkull av Pandenorm och hans soldater kämpade tappert och lyckades rädda borgen. 

 

VAPENSTILLESTÅND MED RYSSLAND - Det första ryska anfallet kan ses som ett ”smakprov” på vad som kan hända och varade i 6 veckor. Ordensmästaren Wilhelm von Fürstenberg bad om vapenstillestånd. Tsaren gick med på ett fram till 24 april 1558Mollerup, William (1880).Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning:(1346-1561). Diss. København : Univ. s. 63) 

 

När det ryska vapenstilleståndet gick ut 24 april 1558 dröjde det inte länge innan ryssarna anföll på nytt. I MAJ ANFÖLLS NARVA PÅ NYTT OCH STADEN KAPITULERADE 11 MAJ 1558. (Mollerup, William (1880).Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning: (1346-1561). Diss. København : Univ.s. 54) 

 

DISKUSSION I SLUTET AV MAJ 1558 - BISKOPEN AV ÖSEL/WIEK JOHAN VON MÜNCHHAUSEN BAD DEN DANSKE KUNGEN FREDRIK II AV DANMARK OM HJÄLP MOT RYSSARNA – Livländarna insåg nu att de inte skulle kunna klara av ryssarna på egen hand. De behövde hjälp från sina grannländer. I slutet av maj 1558 samlades de livländska ständerna i Dorpat (est. Tartu) för att diskutera saken. (Mollerup, William (1880).Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning: (1346-1561). Diss. København : Univ.s. 54)

Efter att den tyske kejsaren och Hansastäderna sagt nej vände man sig till Polens kung Sigismund II August (regeringstid:1548-1572), Sveriges kung Gustav Vasa (regeringstid:1523-1560) och Danmarks kung Fredrik II (regeringstid: 1 januari 15594 april 1588). Sigismund II August och Gustav Vasa var inte intresserade av att hjälpa livländaren. NU STARTADE FÖRHANDLINGARNA MELLAN BISKOP AV ÖSEL-WIEK JOHAN VON MÜNCHEHAUSEN OCH DEN DANSKE KUNGEN FREDRIK II. NOT!!! 

 

DORPAT – NEUHAUSEN 1 JULI 1558 /VASTSELIINA 

BISKOPSBORGEN NEUHAUSEN (VASTESELIINA) I BISKOPDÖMET DORPAT. Borgen låg vid gränsen mot Ryssland och var väl rustat med torn och kanoner. Ståthållare (befälhavare) på borgen var en ung krigare vid namnet JÜRGEN UEXKULL AV HUSET PADENORM (PAADREMAA).(Lossius, Johannes (1875-1878).Drei Bilder aus dem Livländischen Adelsleben des 16.Jahrhunderts. Leipzig. S.) Jürgen och hans soldater kämpade hårt men den 1 JULI 1558 orkade de inte stå emot längre. Kan Jürgen vara bror till Hildebrands fru????? Var han soldat i biskopsdömets armé??? 

 

27 JULI 1558 omnämns en HEINRICH UXKÜLL som BEFÄLHAVARE PÅ SLOTTET I REVAL I KRETSEN HARRIEN.Mollerup, William (1880).Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning: (1346-1561). Diss. København : Univ. S.) Heinrich var nära knuten till den Munichhausenska familjen.(Mollerup, William (1880).Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning: (1346-1561). Diss. København : Univ. s. 63) Heinrich kom senare att bli huvudman för det danska partiet i Estland och var en av dem som kämpade för att de skulle vara danskarna som hjälpte dem mot ryssarna.3Mollerup, William (1880).Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning: (1346-1561). Diss. København : Univ s. 66) Det fanns två bröder Uexküll; JOHAN (biskopen av Ösel/Wiek) och CHRISTOFFER (stiftsvogt i Ösel/Wiek).

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_von_M%C3%BCnchhausen_(Bischof)

Heinrich kom senare att bli huvudman för det danska partiet i Estland och var en av dem som kämpade för att de skulle vara danskarna som hjälpte dem mot ryssarna. (Mollerup, William (1880).Danmarks forhold til Lifland fra salget af Estland til ordensstatens opløsning: (1346-1561). Diss. København : Univ s. 66) 

 

FÖRSTA STORA STEGET MOT UPPLÖSANDET AV LIVLÄNDSKA KONFEDERATIONEN - 27 JULI 1558 UPPGJORDES DET FÖRSTA AVTALET MED DEN DANSKE KUNGEN FREDRIK II - Den 27 juli 1558 uppgjordes ett första avtal med den danske kungen Fredrik II. Livländarna fick genom det den danske kungens beskydd av Reval, Harrien och Wierland. Kungligt skydd innebar att några fästningar vid gränsen mot Ryssland befästes samt att det skickades en ståthållare och soldater som tillsammans med Livländska ordens soldater bekämpade de ryska anfallen. NOT!! 

 

RYSSARNA ÅTERVÄNDE TILL MOSKVA I SLUTET AV SOMMAREN 1558 - Ryssarna hade då lagt under sig 20 livländska städer. När de nu återvände till Moskva lämnade de soldater i garnisoner kvar. Detta var inte så klokt av Ivan att återvända till moskva i det läget eftersom de gav livländarna tillfälle och kontrat, attackera och ta tillbaka några av de städer som ryssarna hade intagit. (Stone, David A military history of Russian: Fram Ivan the terrible to the war in ... s. 15.)

 

1 NOVEMBER 1558 - blir det besvärligt för befälhavaren på slottet i reval Heinrich Uexkulll. Lönerna från den danske kungen har inte kommit fram. Som straff låste soldaterna in Heinrich i en kammare i slottet. (Möllerup Wiliam Danmarks forhodl til Livland fra salget af Estland ti ordensstaten op lösning (1346-1561 s. 81) Den 10 december överlämnades slottet till Gotthard Kettler och livländska orden. Heinrich Uexkull var mycket missnöjd men det hjälpte inte. (Möllerup Wiliam Danmarks forhodl til Livland fra salget af Estland ti ordensstaten op lösning (1346-1561 s.85).

 

1558 - ADELSMANNEN CONRAD UEXKÜLL OCH FRIEDRICH VON SPEDTS PLAN - Adelsmannen Conrad Uexkull (XXXXX-1560) och legosoldatesledaren Friedrich von Spedt planerade att Livland an Frankrike ta med sig denna tanke 1575 att kung Heinrich III av Frankrike återuppstått. Man ville sända trupper och kolonister från Frankrike till Livland. (Baltische Monatsschift band XXXVI Reval 1889 - Scheimann XX: Ein abenterlicher anschlag s. 21-35) Måste kolla på översättningen av detta!!!

  

FÖRSTA AVTALET I VILNA – DEN 31 AUGUSTI 1559 - LIVLÄNDSKE ORDENSMÄSTAREN GOTTHARD KETTLER - POLSKT BESKYDD - Den 31 augusti slöts ordensmästare Kettler och den polske kungens fördrag. I utbyte mot skyddet överlät de åtskilliga av sina besittningar. huvudsakligen söder om Dünafloden. De blev lovade att få tillbaka besittningarna med rätt att återlösa dem efter kriget. (Annerstedt, Claes s. 16) Om Andréas var soldat inom Livländska ordens armé vad hände med honom? Följde han med till Kurland där Gotthard Kettler blev hertigen av Kurland? 

 

15 SEPTEMBER 1559 - ÄRKEBISKOPEN SÖKER POLSKT SKYDD - Den 15 september söker även ärkebiskopen skydd av Polen.2 (Annerstedt, Claes s. 16) Även hans soldater bör ha anslutits till den polska armén i och med det. FÖRSTA AVTALET I VILNA - LIVLÄNDSKA ORDEN OCH KYRKAN SÖKER SKYDD HOS DEN POLSKE KUNGEN - 31 AUGUSTI OCH 15 SEPTEMBER 1559 - Livländske ordensmästaren Gotthard Kettler och ärkebiskopen i Riga Vilhelm av Brandenburg-Ansbach söker skydd hos den polske kungen Sigismund II Augusti. (163) 


GOTTHARD KETTLER valdes till coadjutor (co-ruler and successor) till ordensmästaren i Livländska orden. Orden var inne i en djup kris till följd av kriget med Ryssland och den dåvarande mastern Wilhelm von Fürstenberg kunde inte hantera det. Under dessa omständigheter strävade Kettler med alla metoder för befälhavarens ämbete. Periodernas krönikor daterar den slutliga förändringen av ordens ledning i september 1559. (Weber, Dmitriy. (XXXX). Eine neue quelle zum aufstieg Gotthard Kettlers ins amt des livländischen ordensmeister. s. 333)  

 

Inom Livländska orden var det dax för byte av Ordensmästaren Johan Wilhelm von Fürstenberg blev 17 SEPTEMBER 1559 utestängd från makten och GOTTHARD KETTLER valdes till mästare i Livländska orden. Orsaken till bytet var att Kettler varit den drivande kraften bakom att Livland valde att be den polske kungen Sigismund om hjälp istället för den danske kungen Fredrik II. NOT!

  

FÖREDRAGET I NYBORG 26 SEPTEMBER 1559 - ÖSEL-WIEK BLIR DANSKT -  26 september 1559 sålde biskopen av Ösel-Wiek kretsen Ösel-Wiek till den danske kungen Fredrik II för 20.000 taler. (164) Han skänkte 1560 Ösel till sin bror hertig Magnus av Holstein som apanage (165). 

 

SLÄKTEN UEXKULL -  Många av dem bodde i Ösel/Wiek och kom efter 1559 att tillhöra kung Fredrik II:s armé. Bland annat Heinrich Uexkull som i ett dokument daterat 12 juni 1559 - en fullmakt utställd av biskopen och domprosten Arnold von Vittenhof gällande hjälp till Danmark. Heinrich Uexkull är en av de som nämns i fullmakten. I inlendingen hänvisas till tidigare förhandlingar mellan Ösel/Wiek och Danmark. Här nämns även att ifall den danske kungen ska hjälpa Ösel/Wiek vill han att männen ska göra rusttjänst för den danska armén. (Möllerup Wiliam Danmarks forhodl til Livland fra salget af Estland ti ordensstaten op lösning (1346-1561 s.106)  

 

CONRAD UXKULL 27 OKTOBER 1559 - I Historiska berättelser: tid och tanke del 3-4, 1911 berättas om Conrad Uxkull som dödades av danskarna 27 oktober 1559 på uppdrag av Fredrik II av Danmark. Enligt Scandia Tidskrift för historisk forskning volym 3-4 1930. Kan han ha varit Annas pappa? I Meddelanden från svenska riksarkivet 1906  finns noterat att i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet anslöt sig Woldemar Uexkull till Johan III:s svenska arme. Kan han ha varit Annas brorsbarn?

 

RYSSARNA INTAR OCH ERÖVRAR MARIENBURG - JANUARI 1560. Ryssarna intog och erövrade Marienburg i januari 1560. Komtur Kaspar Sydberg och hans soldater var besegrade. De inhyrda soldaterna så kallade "landkrecht" skingrades. (Sproule, Joseph s. 102). Vad hände nu med knekten Stahl?   

 

LIVLÄNDSKA ORDEN BESEGRAS 1560  - Livländska orden hade emellertid inte dragit sin sista suck. 2 augusti 1560 utspelar sig Slaget vid Ermes - Livländska ordens sista försök. Slaget inledes med att Phillip Schall (lantmarskalk i Livländska orden) anföll en rysk styrka bestående av flera tusen ryska soldater. Phillip var dock övermodig och trodde att han skulle klara av detta med sin mycket blygsamma arme bestående av runt 500 soldater. Istället för att inväntade den polska styrkan som fanns i södra Livland anföll han ryssarna. Slaget var ett stort nederlag för Schall förutom honom själv tillfångatogs 120 ordensriddare. Någon uppgift om hur många som dog har jag inte hittat. 

 

MATTHIAS STAHL PISTEMAKARE - Det finns en notering från 5 SEPTEMBER  1560 om Matthias Stahl i "Das Alt-Revaler gewebe der pistemarker". Mats Stal (Stael, Stall) olderman der Pistemaker (hantverkare som arbetade med läder och metallarbeten). Mattias namn dyker upp 4 gånger mellan 1560-1574. Jag kommer återkomma till Matthias längre fram i min berättelse. Han omnäms som att vara gift med systern till ägaren till herrgården Keikülla. Är han bror till Hildebrand? 

 

ERIK XIV - I Sverige dog Gustav Vasa söndagen den 29 september 1560 och efterträdes han av sin son hertig ErikErik XIV. Hans första mål som nytillträdd kung var att få herraväldet över Östersjön. Han kommer vara Sveriges kung fram till sin död 1568.

 

Det finns ytterligare en notering i "Das Alt-Revaler Gewebe der pistemarker" där Mattias nämns den är daterad 7 december 1560. I den får man veta att Matthias fru var syster till Mats Kuru på dorf Keiakülla. Keiakülla var ett så kallat beigut till Lustifer i församlingen Oberpahl kretsen Fellin öster om Pernau som vid den här tiden styrs av Livländska orden och stadens borgare. Kirchspiel Oberpahlen im Kreis Fellin. 

 

BERENDT STAELL - I Geneologische Handbuch der Baltische Ritterschafts finns noterat att 24 januari 1561 en Berent Staell "wird mit einem geringen besiss in Kurland". I Mitau. (GHB s. 559). Kan Bernhard vara döpt efter honom????

 

NU BÖRJAR DEN ANDRA PERIODEN AV LIVLÄNDSKA KRIGET 1561-1570

ESTLAND SÖKTE SKYDD HOS SVERIGE OCH LIVLAND SÖKTE SKYDD HOS POLEN-LITAUEN  

RIDDARSKAPETS FÖR HARRIEN OCH WIERLAND SAMT ADELN FRÅN JERWEN OCH STADEN REVAL INKORPORERING MED SVERIGE 1561 - 7 MAJ 1561 - Sändebudens brev hade undertecknats och sigillerats. Nu svor riddarskapet och och borgarna i Reval sina trohetsedar till den svenske kungen. Varför valde de att svära trohet till den svenske kungen Erik XIV och inte den polske?  Rassmusen tror att de beror på två saker; för det första ville de ha tillbaka Narva från Ryssarna och för det andra ifall de skulle välja att svära den polske kungen trohet skulle svenskarna stoppa att förse dem med de mest nödvändiga commodities från Finland, och Reval var beroende på Sverige i samma grad som Riga var beroende av Polen. 

(Stancelius, V, The annexation of Livonia to the grand duchy of lithuania; historiographical controversies vigantas strancel. Lituanian Historical Studies Volym 5; issue 1 s. 30 )

 

De Livländska ordensriddarna och borgarskapet i Reval var nu tvungna att erkända den svenske kungen Erik XIV som sin kung mot garant för svenskt beskydd. Erik XIV stadfäste den livländska adelns privilegier det vill säga att adeln fick behålla sina privilegier som de tidigare fått av ordensmästaren och biskoparna samt att de inte fick häktas. Den estniska adel var fattig och begärde lån av Erik XIV mot rusttjänst och pant i sina gods. Erik XIV har nu tagit det första stegen mot att förverkliga sin dröm om att vara herre över Östersjön NOT 

 

FÖRSAMLINGEN PIELBAG - Enligt Jacob Staël (i ett brev daterat 16XX) hade Hildebrand en stor pant i en herrgård i församlingen Pielbag. Enligt adelsbrevet hette den Grothusen. Det fanns vid den här tiden i Alt-Pelbag en kyrka, en borg och 7 så kallade tavelgüter (herrgårdar); Pelbag/Orishof, Grothusenhof, Nerwensberg, Teutscheberg, Hohenbergen ob Jabalinsky och Sustehl/Brinkenhof. Fram till 1561 tillhörde församlingen ärkebiskopen i Riga.  När Livland blev en del av det polska riket fortifierades borgen och herrgårdarna gavs till soldater i polska armen som förlänings- eller pantgods. (Hupel, August Wilhelm. Topographische Nachrichter von Lief- und Ehstland del 3 s. 201)  Kan Grothusenhof vara Gudhussen?  

 

ANDREAS OCH MATS STAHL - BRINKENHOF/SUSTEL I ALT PIELBAG - I Revaler burgerbuch finns noterat att Andreas och Mats Stahl svor trohet till Erik XIV 6 juni 1561. Jag tror att Mats/Mattias är Hildebrand och Andreas hans bror? I boken "Beiträgen zur rittergütter Livlands" del 2 s. 296 kan man läsa följande: 

 

MATS STAHL OCH HERRGÅRDEN BRINKENHOF ODER SUSTEL I PIELBAG 9 JUNI 1561 

Brinkenhof

Översättning: Brinkenhof eller Sustel - under namnet Sustel sålde Andreas Staler med sin husfru Martha född Kandenbergs medgivande, de från sin förfader av biskopen av x förlänade gods med godkännande av ärkebiskop Wilhelm von Brandenburg den 9 juni 1561 för 7.500 rigiska mark till Johann Platen. Dennes son och arvinge hade tillfångatagits och förts till Ryssland och de herralösa godset förlänades av kung Sigismund 1598 till Adam Schrapfer. 

 

Jag har även hittat en notering i "Materialen zu einer gechichter zu landgüter Livland volym 1 av Heinrich von Hagemeister gällande herrgården Brinkenhof/Sustel i församlingen Alt-Pelbag i kretsen Wenden. "1561 Andreas Stahl den Johan Platen für 7.500 Mark rigische verkaufen. Der son und Erbe des festen ward nach Russland gefürt.".  

Översättning: 1561 sålde Andreas Stahl det till Johan Platen för 7.500 Mark. Sonen och arvingen till herrgården hade förts till Ryssland.  

 

I Baltische ritterschafts kapitel om släkten Platen står följande om husaffären.  

"Andreas Staler verkaufte 9. Juni 1561 für 7500 Mark Rigisch sein Gut Sustel i. L., mit Genehmigung des Erzbischofs Wilhelm von Brandenburg, dem Johann Platen; dessen Sohn und Erbe wurde gefangen nach Russland geführt und das herrenlose Gut 1598 eingezogen." 

Översättning: Andreas Staler sålde 9 juni 1561 för 7500 rigiska mark sitt gods Sustel i Livland med godkännande av ärkebiskop Wilhelm von Brandenburg till Johan Platen; Dennes son och arvinge togs till fånga i Ryssland och herrgården när ingen kan visa upp lagfart drogs in 1598. Johan Platen tillhörde släkten som kom att ta sig namnet Pahlen när de adlades. Kan Johann Platen ha varit pappa till Anna von Uxkulls förste man Heinrich von Pahlen?  

 

GODSET SUSTEL OCH SLÄKTEN STAEL – FÖRSÄLJNING ELLER LUREDREJERI - Försäljningen av godset Sustel tas upp i ”Beitraege zur Geschichte der ritterguter Livland volym 2.” Boken kom ut i två olika upplagor. Hur Andres förlorade godset Sustel beskrivs olika i de båda utgåvorna. I utgåvan från 1885 står det att herrgården som de sålde hade givits en i släkten Staler av biskopen och sedan gått i arv. I utgåvan från 1969 står att Andreas Staler och hans fru Marta född Kandenberg lurats ifrån detta från sina förfäder ärvda gods. Skulle vara intressant att veta vilket det var. Andreas kommer dyka upp igen i Sveriges första landrevision 17 mars 1601. 

 

Sigismund

  

Gotthard k

   Sigismund II August.                                             Gotthard Kettler

 

LIVLAND SÖKTE SKYDD HOS POLEN - FÖREDRAGET I VILNIUS II28 NOVEMBER 1561 undertecknades Föredraget i Vilnius mellan Livländska konfederationen och Polsk-litauiska samväldet. Avtalet som inte innefattade den fria staden Riga innebar att Livländska orden och kyrkan överlämnade sig helt till den polske kungen och storhertigen Sigismund II. När avtalet undertecknades fanns förutom ärkebiskopen Wilhelm von Brandenburg och Gotthard Kettler även representanter för livländska adeln, städerna Wenden och Wolmar närvarande. I Privilegium Sigismundi Augusti lovades adeln att de skulle få behålla sina privilegier. För det militära stödet fick Sigismund II landområden vid Düna och tio slottslän av orden. Bland annat Wenden där Andreas tidigare herrgård Brinkenhof och Mattias/Hildebrands herrgård Grothusenhof låg. Jag har inte hittat någon information om ifall Brinkenhof fortfarande tillhörde Johan Platen eller om den var övergiven och därmed tillhörde kung Sigismund II.Kunde Mattias/Hildebrand visa upp papper på att han var pantherre/ägare till Grothusenhof? Om inte så tillhörde  herrgården nu den polske kungen Sigismund II. Sigismund II lovades att de efter kriget skulle få möjlighet att lösa in sina egendomar. Ett löfte som han senare kom att svika. Kan det var nu bröderna anslöts till polsk armen?

 

5 MARS 1562  - Den livländska adeln, Gotthard Kettler (ordenmästaren för Livländska orden) och ärkebiskop Wilhelm von Brandenburg svor den 5 mars 1562 trohetsed till  Sigismund II. Avtalet innebar det definitiva slutet för Livländska orden. Gotthard Kettler utsågs som belöning till hertig i det nyskapade hertigdömet Kurland som var en del av det polska riket. Ordens medlemmarna blev värdiga vasaller. I samband med avtalet övergick alla ordens herrgårdar och slott till polske kungen Sigismund II.  

 

POLEN-LITAUEN, RYSSLAND, DANMARK OCH SVERIGE - I och med att Livländska orden och kyrkan hade gett upp skärptes läget mellan Polen-Litauen, Ryssland, Sverige och Danmark.Nu börjar den stora kampen om häraväldet över det gamla Livland.  

 

DEN POLSKE KUNGEN SIGISMUNDS II:ES LIVLÄNDSKA GODSREVISION - Sigismund II påbörjade en godsrevison för att kontrollera att godsens ägare kunde uppbringa en lagfart på sitt gods. För Sigismund II var det viktigt att utröna om godsen var privat eller tjänstebostad. Kunde ägaren inte visa upp bevis på att han/hon ägde sin bostad ansågs den nu vara i polske kungens ägo. De delades sedan ut av kungen till hans nytillkommna soldater. Wilhelm von Brandenburg blev Rigas siste ärkebiskop och staden övergick tilll att bli en fri handelsstad. 

 

Pielbag

 

SOLDATER I POLSKA ARMÉN - Det är troligen 1561/62 som Matttias/Hildebrand och hans bror Andreas ansluter sig till den polska armen. De främsta skälen var att man som soldat fick det bättre ekonomiskt och att man förlänades en herrgård. Enligt Russow sökte sig många av dem som förlorat sina hem i kung Sigismunds godsrevision som anslöt sig antingen till den polska eller den svenska armen. Att bli soldat gjorde även att man klättrade några steg upp socialt Kanske var det i samband med att han anslöt sig till armen som han bytte namn till Hildebrand? Namnet är germanskt Hilde betyder kamp och  brand betyder svärd. Det är alltså troligt att det är i samband med att  han ansluter sig till armen som han blir pantherre till herrgården Gtothuse/Grothusenhof.  Det gick bra för Hildebrand i hans militära karriär avancerade till major i den polska armen. Kanske fick Andreas tillbaks sin herrgård Brinkenhof?  

 

KATARINA OCH HERTIG JOHAN - Den oktober 1562 gifte sig Katarina Jagellonica med hertig Johan (sedemera Johan III)Johan var bror till den svenske kungen Erik XIV. I samband med bröllopet fick Sigismund II låna 120.000 daler av Johan samt löfte om att stödja landet i kriget mot Ryssland. Som pant för lånet gav Sigismund II Johan slottlänen Wittenstein, ErmesRujenBurtnijk,TrikatenHelmet och Karkus på 8 år. Några av slottslänen låg på gränsen till Eriks landområden och andra i kretsen  Wenden så nu var nog Hildbrand/Mattias och Andreas oroliga. Sigismund II fick mer pengar i lån av Johan. Först ytterligare 30.000 daler och däreter ytterligare 50.000 daler. När hertig Johans bror Erik XIV så småningom fick reda på det anklagade han Johan för landsförädering. Johan hävdade att hans äktenskap inte var för att utöka sin egen makt utan att han gjort det för Erik XIV skull. Erik XIV trodde honom inte utan fängslade honom och hans fru i augusti 1563. Som tröst fick Johan behålla slottslänen. Undrar vad bröderna Stahl tyckte om det? Litade de på hertig Johan?

 

I november 1562 korsar Ivan och hans trupper gränsen till Litauen med en arme bestående av 50.000 soldater. 

 

FÖRSTA POLSKA KRIGET 5 OKTOBER 1563 startade Erik XIV Första polska kriget. Parterna kriget var Polen och den livländska adeln mot Sverige. Anledningen till kriget var att Erik ville utöka Sveriges gränser och överta Livland. Som ett första drag attackerade svenskarna den polska staden Pernau. Attacken slutade med att Sigismund förlorade en av sina viktigaste hamnstäder och fästningen i staden. Livländska orden hade dock inte helt gett upp kampen. En grupp inom orden ville upprätta ordensstaten som en vasall till Polen. I juni 1565 genomförde en ordensriddaren vid namnet Kaspar Oldenbokum en kupp mot de svenskkontrollerade Pernau. Han och hans styrka stal nyckeln till stadsporten och dödade ett antal svenska soldater. 

 

UNTERHAUPTMAN MATTIAS STAHL 1566 GOLDINGEN - I Ernst Hennings bok Geschlechte der stadt Goldingen, 1809, s. 141 finns noterat att en unterhauptman (en militär titel för officer.) vid namnet Mattias Stahl  1566 var stationerad i Goldingen i Kurland. 

 

JOHAN III - Den svenske kungen Erik XIV frisläppt sin bror Johan 1567 vilket kom att vara ett misstag för den 29 september 1568 avsattes han som Sveriges kung och 29 september 1568 utropade sig Johan till kung Johan III . Genom sitt äktenskap med en polsk prinsessa förbättrades relationer mellan Polen och Sverige. 1568 avslutades därför Första polska kriget.  Johan III:s adelsprivilegier 1569  - nu blir adelskapet en affär mellan mellan kungen och den blivande frälsemannen istället för som tidigare mellan kronan.  Johan III är kung mellan 1568-1592.

 

UNIONEN I LUBLIN - DET POLSK-LITAUISKA SAMVÄLDET (GDL) 1 JULI 1569 omvandlas genom Lublinföredraget personalunionen mellan kungariket Polen och storfurstedömet Litauen till en realunion. Resultatet blir Polsk-litauiska samväldet till ytan 300.000 kvadratkilometer och bestod av 3 delar: Storfurstendömet Litauen, kungariket Polen och Livonia. Förhållandet mellan parterna var ojämlikt – Livonia blev en underlägsen partner och unionen

kallas därför ofta Polen. Kanske är det därför "Hildebrand" sägs ha varit major i polska armen? The Union of Lublin (or the Accord of Lublin), was a formal joining together of Poland and Lithuania, Ruthenia (a Latinisation of 'Rus', the Lithuanian-controlled Slavic lands to the east, which now form parts of Belarus, Russia, and Ukraine, with minor extensions into Poland and Slovakia), plus LivoniaPolotsk, and Samogitia. It was ratified on 4 July 1569 by Sigismund II Augustus, establishing the Commonwealth of Poland (or more technically, the United Commonwealth of the Two Nations, Rzeczpospolita, or Rech Pospolitaya). Sigismund became ruler of a united Poland and Lithuania, although the form of the union was more that of a federal state, with a jointly elected leader who would be crowned in Krakow. The state would have a joint senate and  unified international politics. Lithuanian landowners received the right

to own land in Poland, and vice versa. Both states preserved their own treasuries, state officials, separate armies, and military hierarchy."

 

1570 BÖRJAR LIVLÄNDSKA KRIGETS TREDJE PERIOD. DEN STRÄCKTE SIG FRAM TILL 1577 OCH UNDER DEN PERIODEN GÖR RYSSARNA DE SISTA FÖRSÖKEN ATT VINNA KRIGET.   

 

 

                                                   släkten Yxkulls vapensköld 

 

 

 

Hildebrands fru uxkull

 

Pandorme

 

JURGEN UEXKÜLL REVALEN STADSKNEKTAR - Även inom släkten Uxküll fanns soldater som var framgångsrika. Jag hittade det här om en Jurgen Uexküll (kanske en bror till Anna)  Sid 21 i x står följande om en livländsk soldat vid namnet Jürgen Uexkull: 

"Am 7. Jan. 1570 besetzten die livländischen Hofleute82) unter Anführung ihrer Führer Klaus Kurssei, Henrik Boisman, Johann Maydell und Jürgen Uexküll überraschend das Revaler Schloß und nahmen den Gouverneur Oxenstierna gefangen."

 

Översättning: den 7 januari 1570 intogs slottet i Reval av en grupp soldater under anförande av sin furir Klaus Kursell, Henrik Boisman, Johan Maydell och Jürgen Uexkull intog slottet i Reval och tillfångatog guvernör Oxenstierna.  

 

I juni 1570 åkte kung Fredrik av Danmarks bror till Moskva. Han hoppades att få hjälp av Ivan i kampen mot Sverige. Ivan gav honom 25.000 soldater. Emellertid räckte det inte mot den svenska armen.  (Möllerup Wiliam Danmarks forhodl til Livland fra salget af Estland ti ordensstaten op lösning 1346-1561 s.85)

 

MARS 1671 - DANMARK GER UPP - NU STOR KAMPEN OM LIVLAND MELLAN POLEN-LITAUEN OCH SVERIGE I mars 1571 gav den danske kungs bror upp kampen och åkte hem till Danmark. Nu står kampen mellan Polen-Litauen och Sverige. 

 

DROTTNING ANNA JAGIELLON OCH STEFAN BATORY 1572 avled Polens kung Sigismund II och efterträds av Anna Jagiellon (Dotter till Sigismund I). Till en början styrde hon landet själv men från 1 maj regerade hon tillsammans med sin man Stefan Batory. Paret moderniserade och byggde ut det polska försvaret. Tidigare användes bara pikerare men nu utökades typen av vapen med musketerare, svärd och yxor. Stefan och Anna började rekrytera bönder. De som anslöt sig sjölvmant avskrevs sina skulder. Stepen Batory var den förste kung som beslutade att landet skulle ha en stående arme. Totalt hade nu landet ett försvar bestående av 20.000  soldater. Hildebrand/Mattias  var nu soldat i en stor arme och medborgare i ett rikt och mäktigt land.

 

1574 dyker namnet Mattias Stahl enligt Baltische Ritterschaft upp på nytt upp i Revaler burgerbuch. Det är av okänd anledning överstrucket. Kan detta vara "Hildebrand" som har anmälts saknad i kriget?

 

I mönsterrullen för Revalens Stadtknechte för 9 november 1575 återfinns under befälhavaren Jürgen Vngerenn, underknektarna Andreas Vunger, Nickell von Saltza, Daniel von Saltza, Jurg Uxküll och Marckus Hastfehr uppförda. Enligt Baltische ritterschaft tillfångatogs Jurg av ryssarna och placerades i fängelse i Moskva. Jurg dog i fängelset. 

 

1576 återtog Stefan Batory med hjälp av Johan III städerna Dünburg, Wenden och Tartu från ryssarna. De besegrade även ryssarna i Pernau.   

 

NU BÖRJAR DEN FJÄRDE OCH SISTA PERIODEN AV LIVLÄNDSKA KRIGET. DE POLSKA OCH SVENSKA ATTACKERNA MOT DE RYSKA SOLDATERNA ÄR SÅ FRAMGÅNGSRIKA ATT DET TVINGAR IVAN IV ATT BÖRJA FREDSFÖRHANDLA 

Den 26 februari 1577 avled den tidigare avsatte kung Erik XIV i sitt fängelse på Örbyhus slott. Enligt senare tidens forskning blev han förgiftad med arsenik. Mest troligt var det brodern hertig Johan som var den som beordrat mordet. 

 

I september 1577 marscherade 18.000 ryska soldater in i Wenden/Cesis. Försvaret bestod eliten styrka 5.000-6.000 polacker, svenskar och tyskar. Trots det besegrades ryssarna. En del av residensborgen i Pielbag sprängdes av ryssarna den 5 september 1577. Under slaget i Wenden var det nära att Ivan dog. Undrar hur det gick med herrgårdarna i Pielbag???

 

SLAGET VID WENDEN - Vid slaget vid Wenden 21 oktober 1578 sammarbetade för första gången den polsk armen och svenska armen mot ryska armen i slaget vid Wenden. Den polsk/svenska sidan vann slaget. (Larsson, Olle. Svensk historia s. 71). Kanske var Hildebrand en av de polska soldaterna?

 

Under Stefan Batory ledning gjordes flera offensiver mot Ryssland den första var 1579 då han med en styrka bestående av 22.000 man återtog staden Pskov, under den andra 1580 men en arme bestående av 29.000 soldater tog han Velikiye Luki.  

 

HILDEBRAND TILLFÅNGATOGS ENLIGT ADELSBREVET UNDER KRIGET OCH FICK SITTA I RYSKT FÄNGELSE I MOSKVA I SJU ÅR INNAN HAN FRIGAVS 1587. Kanske var det vid slaget vid Toropets som ägde rum den 20 september 1580?. 

 

pskov

                                         Brulloff Karl (1799 - 1852) The siege of Pskov, the Polish King Stefan Batory in 1582,                                   Oil on canvas, 1836.The sketch - The Russian Museum, St. Petersburg, Russia  

 

SVENSKA STORMAKTSTIDEN BÖRJADE DEN 4 SEPTEMBER 1581 - då inleddes den svenska belägringen av den estniska staden Narva. I Ingermanland intogs fästningarna Wesenberg och Tolsburg och i slutet av juni var nästan hela Estland i svenska händer. (Larsson s. 57). 

 

SLUTET PÅ LIVLÄNDSKA KRIGET - FREDSAVTALET I JAM ZAPOLSKI 1582 - 1582 slöts ett 10-årigt stillestånd i Jam Zapolski mellan Ryssland (Ivan den förskräcklige) och Livland (Stephen Batory). Ryssland förlorade alla sina tidigare domän i Livland bland annat Dorpat och Pernau till Polen.

Året efter undertecknade Sverige och Ryssland föredraget i Plussa där Sverige förutom stora delar av Ingermanland vanna norra Livland och fick behålla hertigdömet Estland. Det kallas oftast Svenska Estland och omfattade landskapen Harrien, Jerwen och Wierland.  Det kom att tillhöra Sverige fram till freden i Nystad 1721.

 

Livländska kriget hade varit speciellt tufft för folket i Livland. Förutom krig hade befolkningen även drabbats av av pestepedimier 1566 och 1571. Kriget hade även gjort att marken var igenvuxen och obrukbar. Många människor hade fått lämna sina hem och gårdar. 

 

POLSK GODSREVISION I LIVLAND - 1582/83 genomfördes den första polska godsrevisionen. Kung Stephen Batory kontrollerade nu vem som ägde husen. Speciellt hård var han mot de männen och kvinnorna som tvingats lämna sina hem under kriget. Kunde man inte visa upp en lagfart på sin bostaden så så tillhörde de nu Polen och delades i första hand ut till polacker. 

 

HANS LYBECK OCH SOFIA (STAEL) - Raike dorf nära Pikevere. 27 juli 1582 fick Hans Lybeck byn som pant av Johan III för 720 daler. Han hade varit soldat i polska armén under Livländska kriget. Han var gift med en kvinna vid namnet Sofia (född Stael). Kan hon vara Hildebrands syster???

 

29 oktober 1583 nämns en man vid namnet CORDTH STAEL i Revaler burgerbuch. Det  står att han inte listförts på många år. Vem är han???  

 

Under 1584 dog Ivan och den ryska tronen övertogs Fjorden I 

 

1585 donerade den gamle kungen av Polen -. Pebalg Orishof som en ärftlig besittning till Maciej Dembiński.

 

JOHAN III - GODSREVISION I ESTLAND 1586 -  HARRIEN, WIERLAND, JERWEN OCH WIEK - Även i svenska Estland görs godsrevisioner. De som inte kan bevisa ägarbevis på sitt gods för överlämna det till Sverige som i sin tur delar ut de till betydelsefulla svenskar. Grosse Revision des J. 1586 über Estland*, 4 Kreisen: Harrien, Wierland, Jerwen und der Wieck. (Ungern Sternberg ,Paul, von: Beiträgeurkunde Est- Liv- und Kurland herausgegeben von der est. Literärischen Gesellschaft in Reval.Band VIII, Heft 1 u. 2 Inhalt: Die Revision vom j.1586 und die Befragung vom j 1589. Ein Beitrag zur Gütergeschichte Estlands, Reval 1915)

 

Ulle Tarkiainen berättar om revisionen i artikeln "De första jordrevisionerna i Estland och Livland innan den stora Revisionen".Den svenska revisionen  började 25 januari i Jewe i Wireland.

 

HEINRICH STAHL - KARRENDALL - Bland namnen i Paul Ungern Stenbergs boken finns Hinrich Stahl nämnd  "Hinrich Stahl die mühle zu Karrendall mit 2 haken lande verlehnt."  

Enligt GHB s. 559 adlades Heinrich Stahl 10 november 1684. 

 

STEFAN BATORY - 12 december 1586 dog den polske kungen Stefan Batory. 

 

SIGISMUND III - POLENS KUNG - Från 9 augusti 1587 styrdes Polen av Johan III:s son SIGISMUND III . Till en början hade Sigismund lovat polackerna att de skulle få tillbaka svenska Estland. Hans pappa Johan III vägrade gå med på det.(Larsson , Olle s. 73).

 

HILDEBRAND DOG ENLIGT ADELSBREVET - 1587 KORT EFTER SIN HEMKOMST - Tiden i fångenskap hade tagit hårt på honom och enligt adelsbrevet dog han strax efter han kommit tillbaks till sitt hemland. Hans familj lämnades fattiga och barnen var små. Varför de miste sin bostad i Livland vet jag inte kanske kunde de inte visa upp något dokument vid godsrevisionen. Kanske är det därför de beslöt sig för att starta på ny kula och dyker upp i Pernau 1602

 

SIGISMUND III. OCH 1587 ORDINATIO LIVONIAE - MÅNGA SOM TIDIGARE VARIT PÅ POLENS SIDA VALDE NU ATT BLI SVENSKVÄNNER - Sigismunds godsrevision gjorde att många som tidigare stridit på den polska sidan nu blev svenskvänner eftersom Sigismund III började ifrågasätta deras rätt till sitt land. Sigismund III var kung i Polen 1587-1632). Sverige styrdes nu av sju herremän när Sigismund III var i Polen. (Larsson s. 76). Nu började maktkampen mellan Sigismund III och hans farbror Hertig Karl.  

 

SLUTSATSER Summerar man ihop all information från alla källorna: Andreas Staler sålde med godkännande av ärkebiskopen i Riga Wilhelm von Brandenburg herrgården Sustel/Brinkenhof i Alt-Pelbag i kretsen Wenden till Johan von Platen vars arvingen var tillfångatagen i Ryssland. Kan Johan von Platen ha varit släkt med Anna von Uxkulls förste man som hette von Platen? 

 

Hildebrand ägde enligt adelsbrevet ett gods som hette Grothhausen. Det låg i kretsen Wenden som vid den här här tiden tillhörde kyrkan. Kyrkan och Livländska orden förhandlade med såväl Sverige som Polen för att få militär hjälp i kampen mot ryssarna. Vid det här laget lutade det åt att Sverige skulle få såväl Estland som Livland. Det är därför inte konstigt att Mattias/Hildebrand och Andreas först avger trohet till Sverige. Att de sedan övergår till att stödja Polen tycker jag inte är så konstigt. Deras herrgårdar ligger ju i Livland.  

 

FANNS HILDEBRAND? 1930 gavs det ut en bok som heter "Geneologisches handbuch der baltische ritteschaft teil 2: Estland". Författaren påpekade att han inte hittat Hildebrand i någon källa förutom i adelsbrevet. (s.364) 

 

Jag har letat i både böcker och arkiv och inte heller hittat Hildebrand någonstans.  Kan någon av de andra männen som jag hittat i böcker och arkiv vara Mattias och Hans pappa.

 

VEM VAR PISTEMAKAREN MATTIAS, ANDREAS, HEINRICH OCH BERENT? Är någon av dem Hildebrand? Jag lutar åt att det är Mattias som är Hildebrand. Namnet Hildebrand är tyskt och Hilde betyder kamp och brand betyder svärd. Kanske fick han det i egenskap av en framgångsrik soldat som var skicklig att slåss med sitt svärd?

 

Var dessa män bröder? Det var ju vanligt att namn gick i arv och Hildebrands söner Mattias och Hans döpte ju sina söner till Conrad, Mattias och Bernhard och Richard. Richard och Heinrich låter ju ganska lika. 

 

ENLIGT ADELSBREVET FICK HILDBRAND TVÅ BARN JOHAN OCH MATTIS SOM KOM ATT BLI BORGARE I PERNAU - Låt oss fortsätta berättelsen om släkten Staël von Holstein och se på hur det gick för" Hildebrands" barn Johan och Mattias som borgare i Pernau.  

 

Hildebrand Stahl (ca 1535 - 1587)  

HILDEBRAND STAHL is seen as the progenitor of the Swedish line of the family. He is presented in Gustaf Elgienstiernas "The introduced Swedish nobility ättartavlor" as follows:. 

"Hildebrand Staël von Holstein of the house Steinhausen: pledge master to Pielbag in Livonia; major in the polish army. Died in 1587 shortly after a seven-year captivity in Russia - Married to Anna Yxkull in her second marriage (g. 1: 0 m. Heinrich van der Pahlen) daughter of Conrad Yxkull to Pandenorm and Apollinia Butler." 

 

Not a very long CV: pledgemaster to Pielbag, a major in the Polish army, married Yxkull and prisoner of war in Russia for seven years." 

 

In the Swedish Riddarhuset archive there is the family Staël von Holsteins adelsbrev och sköldebrev that Queen Christina wrote when Hildebrand grandchildren were ennobled and introduced in Swedish nobles. The document says that Hildebrand "Groth Huse besichtnecht wird"

 

According to  August W Hupel "Topographische Nachrichten von und Lief- Ehstland " Groth/ Grothusenhof was situated 80 km east of Riga  in kirschspiel Alt- Pielbag in the krets Werden. Close to castle Pielbag was seven so-called tafelgüter. (mansions) that served as staff housing for the administrative and military personnel. When Livonia in 1561 became part of the Polish kingdom the castle was fortifierad and the tafelgüter were given to soldiers in the Polish army as förlänings- or pledged goods. The Tafelgüten in Alt-Pelbag was; Pelbag/Orishof, Grothusenhof, Nerwensberg, Teutschenbergen, Hohen Bergen ob Jabalinsky and Gustehl/ Brinkenhof. 

 

Three of these tafelgüten Pelbag/Orishof, Grothusenhof and Gustehl /Brinkenhof are particularly interesting. I will come back to it later in my story.

 

HILDEBRAND? FANNS HILDEBRAND?  In a book called "Geneologisches handbuch der baltische ritteschaft teil 2: Estland" the author writes that he has not been able to find Hildebrand anywhere but in the adelsbrev. (p.364)

I have also been looking in both books and archives and have not find any man called Hildebrand.  But I have fond other people called Stahl; Conrad, Andreas, Mattias, Mats, Conrad and a stallknekt Stael. There is noted in a book that a man called Jorgen Stahll was a marshal of Lubert von Hambroet Schaffert at the Livonian Order in Wenden March 16, 1556.I think that Mattias is Hildebrand. Hilde means struggle and brand means sword. Perhaps he got his name because he was a good soldier and fougth well with his sword.

 

BEFORE THE LIVONIAN WAR - Livonia was in this time a divided country. The Livonian Order, the Church and the bourgeoisie were in constant conflict with each others about how the country would best rule the land. Poland was a rich country ruled by Sigismund II. Russia was at that time ruled by Ivan I that brought an expansive foreign policy. 1557 began Livonian Orders master Wilhelm von Furstenberg and the Archbishop of Riga Wilhelm von Brandenburg worry seriously. What would happen if Ivan decided to start a war against the land? Livonias defense consisted of a small and very untrained army that consisted largely of volunteers. The country's fortresses were both outdated and in poor condition. They realized that they needed help in order to combat a possible Russian attack. Wilhelm von Furstenberg leaned more towards asking the Danish king for help but Gotthard Kettler and other ordensmen considered that it would be better to ask the Polish King Sigismund. Kettler got it his way and and they contacted the Polish King Sigismund. 

 

TREATY OF POZVAL - It went well, and September 14, 1557 signed Furstenberg, the master of the Livonian order and King Sigismund an agreement in which Poland promised to give Livonia military support if the country was attacked by Ivan.  This was the first step towarde the resolution of the Livonian confederation, the end of the Livonian Order and the catholic church. 

 

LIVONIAN WAR JANUARY 22th 1558 - On February 4, 1582 the Livonian War started. A war that had a major impact on the family Staël von Holstein. The parties to the war was a mixed coalition of the Polish-Lithuanian Commonwealth and Sweden against Russia. The war started January 22, 1558 when the Livonia / Estonia was attacked by Ivan the IV "the Terrible".

 
Stefan Hartman writes in his book Herzog Albrecht von Preussen und Livonia 1557-1560 regestenaus them ...... No 2334 of the Russian troops' operations. The Russians attacked June 6, the castle in Neuhausen Vasteliina in the Bishopric of Tartu. The governor of the castle was a man called Georg Uxkull aus Pandenorm. Since Neuhausen was on the border to Russia the castle well equipped with towers and cannons and held out until July 1, 1558. Perhaps was Georg Uxküll a relative of Anna Uxküll?

 

In al letter dated 2nd of february 1558 from Walter von Plettenberg to ordensmeister Wilhelm Fürstenberg a landknecht by the name Staell is mentioned. Can that be Hildebrand? You can find the letter in Carl Schirrens bok:

Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbstängigkeit. Band 2. s.120. Reval: 

 

HENRICK STALL- The first track of a Staël von Holstein is a listing of Revaler Bürgerbuch on 2 February 1558. On that day Henrick Stall swore allegiance to the master of Livonian order Wilhelm von Fürstenberg. Henrick had according Revaler Bürgerbuch a mill and two haaken in Kerrendal as imparting. Kerrendal was in the congregation in the parish Elmers in kreis Jerwen.

There is also a note about Henrich becaming fullmäktigad kaufgesell. Henrich Henrick appears later in 1586.

 

Ivan "the Terrible" forces go hard until the end of May surrenders Narva followed by Tartu on 18 July. The Livonians fought bravely but realized they needed help. They contacted the Polish King Sigismund. 

 

1559 the bishop of  Ösel-Wiek sold Saaremaa to the danish king Fredrik II ov Danmark for 25.000 taler. He gav it to his brother hertig Magnus av Holstein. 

 

TREATY IN VILNA August 21, 1559 - Livonia promised military support in the event Russian attack. in exchange FÜRSTENBERG  gave the Livonian provinces and castles south of the Duna river to Sigismund as a loan. One of provinces was Welden? Now Livonia part was a part of the Polish kingdom and Hildebrand and his family now lived in a country that lay in the hands of the polish king. In theLivonian Order it was time for a change of words on 17th of september 1559 Master Johan Wilhelm von Furstenberg was excluded from power and Gotthard Kettler was elected master of Livonian Order. The reason for the change was that Kettler had been the driving force behind asking Sigismund for help instead of king Frederick of Denmark that was von Furstenbergs chouse.

 

Livonian Order had not drawn his last breath. August 2, 1560 unfolds Battle at Ermes - Livonian Order's last attempt. Battle commences with Phillip Schall (Land Marshal the Livonian Order) attacked a Russian force consisting of several thousand Russian soldiers. Phillip was though overconfident and thought he could handle this with their very modest army of around 500 soldiers. Instead of awaiting the Polish strength found in southern Livonia he attacked the Russians. The battle was a major defeat for Schall than himself was captured 120 words knight.No indication of how many died, I have not found.

 
There is a note of September 5, 1560 Matthias Stahl in Revaler Bürgerbuch. He was Alterman of the guild and worked as craftsmen working with leather and metal work.Something that must have been profitable in times of war. There is also a note in "Das Alt-Revaler Gewebe der pistechips "from 5 September Mats Stal (Stael, Stable) olderman der Piste Maker. Mattias name appears four times between 1560-1574. I will come back Matthias later in my story.

 

In Sweden dies Gustav Vasa Sunday, September 29, 1560, and succeeded by his son Duke Erik - Erik XIV. His first goal as newly appointed king was to have dominion over the Baltic Sea.

 
There is a further listing in "Das Alt Revaler Gewebe der piste chips". It is dated 7th december 1560, and in that you get to know that Matthis wife was the sister of Mats Kuru at Dorf Keiakülla. Keiakülla was a so-called beigut to Lustifer the congregation Oberpahl in the circuit Fellin east of Pernau which at the time controlled by the Livonian Order and the city burghers.

 
In Geneologische Handbuch der Baltische Ritterschafts is noted that the January 24, 1561 a Berent Staell "wird mit einem Government besiss into Kurland". In Mitau. 

 

ESTONIA UTSOGHT REFUGE WITH  SWEDEN June 6, 1561 On June 6, 1561 searched the city Reval and the Knights of northern Estonia refuge with the Swedish King Erik XIV. In exchange for Swedish patronage Sweden gained control of Reval and the three Estonian "kreiser" Harrien, and virumaa Jerwen. Livonian Order Knights and the bourgeoisie in Reval was now forced to recognized the Swedish King Erik XIV as their king. Erik XIV ratified the Livonian nobility privileges is to say, the nobility were allowed to keep their privileges they have. The Estonian nobility was poor. and many of them became soldiers in the swedish army in order to support their family and keep their manors. Erik XIV now taken the first steps toward realizing his dream of being the master of the Baltic Sea.

 
In Revaler Bürgerbuch is it noted that Andreas and Mats Stahl swore allegiance to King Erik XIV on 6th of June 1561. I think Mats /Mattias is Hildebrand and Andrew his brother? In the book "Beiträgen zur rittergütter Livonia part 2" page 296 we can reed the following:

 

Brinkenhof
 

Translation: Brinkenhof or Sustel - under the name Sustel bought Andreas Staler with x his housekeeper Martha was born von Neudenberg, .. and sin x xx x xx bishop förlänta goods with approval from  Archbishop Wilhelm von Brandenburg on 9th o June 1561 for the 7500 rigiska land of Johann Platen. (His son and heir had been captured and taken to Russia and the herralösa mansion from 1598 belonged to king Sigismund . He gave it to Adam Scchrapfer.)

 
I have also found a note in the "materials zu einer zu gechichter landgüter Livonia Volume 1 of Heinrich von Hagemeister current mansion Brinkenhof / Sustel in the township of Alt-Pelbag in Wenden circuit. "1561 Andreas Stahl Johan Platen für 7500 Mark rigische verkaufen. Der son Erbe und des feast ward nach Russland gefürt. ".

 
Translation: Andreas Stahl in 1561 bought it from John plate for the 7500 Mark. Son and heir to the manor had been transferred to Russia.

 

In Baltische ritterschafts chapter on family Platen says the following about husaffären.

"Andreas Staler verkaufte June 9, 1561 für 7500 Mark Rigisch sein Gut Sustel in. L. mit Genehmigung des Erzbischofs Wilhelm von Brandenburg, Johann Platen them; Dessen und Sohn Erbe gefangen wurde nach Russland und das geführt men lose Gut 1598 eingezogen. "

 
Translation: Andreas Staler bought June 9, 1561 for the 7500 rigiska land his gut Sustel in Livonia with the approval of Archbishop Wilhelm von Brandenburg of Johan Platen; His son and Heir was taken prisoner in Russia and the mansion when no one can show the title deed was drawn into 1598th

 
Johan Platen belonged to the family who came to get the name Pahlen when knighted. Can Johann Platen have been the brother of Hildebrand's wife's first husband?

 
Summing up all the information from all sources: Andreas Staler bought with approval of the Archbishop of Riga Wilhelm von Brandenburg manor Sustel / Brinkenhof in Alt-Pelbag in Wenden Hildebrand got the goods Grothhausen in in Wenden at that this time belonged to the church.Church and Livonian Order negotiated with both Sweden Poland to get military help in the fight against the Russians. By now leaned it to be Sweden would get both Estonia and Livonia. It is

therefore no wonder that Mattias/Hildebrand and Andreas gives allegiance to Sweden.However, it will be Poland who wins the battle to get help Livonia. Now the brothers have to move to support Poland in order to keep their goods.

 
Livonia sought refuge with POLAND preferably in VILNIUS II - 28


November 1561 signed a new lecture in Vilnius between Livonian Confederation

and the Polish-Lithuanian Commonwealth. The agreement did not include the free city of Riga meant Livonian Order and the Church gave himself completely to the Polish king and Grand Duke Sigismund When the agreement was signed there besides the Archbishop Wilhelm von Brandenburg and Gotthard Kettler also representatives of Livonian nobility, the cities of Wenden and Wolmar present. The Privilege Sigismundi August nobility were promised that they would keep their privileges. For the military support received Sigismund lands at Düna and ten of Slottslän words. Among other Wenden where Andreas and Mattias / Hiildebrands mansions Grothusenhof and Brinkenhof was. Wondering what it felt  forMattias / Hildebrand and Andreas that their mansions was going to belong to the Polish King Sigismund. Sigismund promised that after the war would have the opportunity to redeem their property. A promise that he later came to disappoint.

 
The end of the Livonian Order - the Livonian nobility, Gotthard Kettler (master of the Livonian Order) and Archbishop Wilhelm von Brandenburg swore March 5, 1562 allegiance to the Polish King Sigismund. The agreement meant the definitive end of the Livonian words. Gotthard Kettler was appointed as a "reward" to Duke in the newly created Duchy of Courland which was a part of the Polish Kingdom. Order members were worthy vassals. Associated with the agreement of all went Livonian Order's mansions and castles to the Polish King Sigismund started a godsrevison to verify that the estate owners could raise a title deed of his estate. It was important for Sigismund to determine whether the private estates or service residence. The owner could not show proof that he / she owned his home was considered now to be in the Polish king's possession. They were then charged by the king to his become soldiers  in the polish army. Wilhelm von Brandenburg became Archbishop of Riga last and the town went over now tilll to become a free trade City. It is probably now as Matttias / Hildebrand and his brother Andreas joins the Polish army The main reasons were to get a service that made you climbed socially, get back his manison and be able to get a good salary and give her a bit more luxurious life than before. Maybe is it is when he joins the arm as he begins calling himself Hildebrand. Identification in Germanic is - Hilde means struggle and fire means sword. A fitting name for a soldier. When he joins the arm, he pledged to master Groth Huse / Grothusenhof he had previously been stolen by King Sigismund when he made his freight audit. According to Russow sought out many of those who lost their homes to King Sigismund  joined to either the Polish or the Swedish army. It went well for Hildebrand in his military career advanced to major in the Polish army.

 
On October 4, 1562 married Duke John (later John III) with Catherine Jagellonica. He was the brother of the Swedish King Erik XIV. John had inherited from his father Finland but was obviously not satisfied with that and wanted more power. He therefore began to considering whether it would not be a wise first step to get your foot in the Polish royal family. It went beyond expectation. he got married to the polish kings daughter. To get on good terms with his father in law Johan decided to help Sigismund in his struggle against Russia. At first, he lend him money. For a loan of 120,000 daler he received as collateral Castle counties Wittenstein, Ermes, Rujen, Burtnijk and Trikaten Helmet, Karkus, at 8 years. Castle counties were in the circuit Wenden so now enough Hildbrand / Mattias and Andreas worried. Johan continued to lend money to Sigismund. First additional 30,000 daler and then another 50.000 daler. When Duke John the brother of Erik XIV eventually found out he accused  John of having betraed him and Sweden. John claimed that his marriage was not to expand their own power,

but he made it to help Erik XIV. Erik XIV did not believe him, but imprisoned him and his wife in August 1563. be displaced at Gripsholm Castle. As a consolation, Johan retain the Castle counties.

 
August 9, 1563 started Nordic War. A war which, despite its name also came to involve Poland.

 
FIRST POLISH WAR October 5, 1563 Erik XIV started the first Polish war. parties in the war were Poland and the Livonian nobility against Sweden. The reason for the war was that Erik wanted expand the borders of Sweden and take over Livonia. As a first towing attacked the Swedish Polish city of Pernau. The attack ended with Sigismund lost one of its most important port cities and the fortress in the city.

 
1565 HILDEBRAND AND ANNA Yxkull - As a soldier in the Polish army it was to make a good marriage. Hildebrand Stael von Holstein married 1565 Conrad Yxkull to Pandenorm and Appolliania But Lars Yxkull daughter Anna (born 1545). Padenorm is 3, 6 km northwest of Pernau in Kirchspiel Hannehl, Wiek. Hildebrand and Anna had five children; Johan (Hans) about 1670, Mattias, Gertrude, Anna and Sophia.     

 
YXKULL - was an old noble family, dating back to 1198. The brothers Daniel and Conrad Meyendorff then came to Livonia with Sword. Conrad's son Conrad decided 1257 to change their last name to Yxkull after his father's fief Ikenskole in Wenden. The family awarded so eventually split into different branches named after estates Ykkullare bought.Perhaps it was in connection with Anna's family visited the Isenskkole she met Major Hildebrand / Mattias?

 
In History Stories time and thought part 3-4, 1911, told about Conrad Uxkull killed of Danes in October 27, 1559 on behalf of Frederick II of Denmark. In Scandia Journal for historical research volume 3-4 1930. Could he have been Anna's father? In Messages from Swedish National Archives in 1906 is noted that in the late 1500s and early 1600s joined Woldemar Johan III's Swedish army. Could that have been Anna's brother?

 
Livonian order had not entirely given up the fight. A group of soldiers wanted to establish Livonia as a vassal of Poland. In June 1565 undertook a group of knight under the leadership of Kasper Oldenbokum a coup against the Swedish-controlled Pernau. He and his soldiers got hold of the key to the gate of the city and killed a number of Swedish soldiers.

 
In Ernst Hennings book "Geschlechte der Stadt Goldingen", 1809, page 141 is noted that a unterHauptman (a military title of the officer.) in the name Mattias Stahl in 1566 was stationed in Gold No Courland. Seems like Mattias had to fight that people would learn that he changed name.

 
ERIK XIV - John III, the Swedish King Erik XIV, released his brother John in 1567 which came to be a mistake. On 29 September 1568 pduke Johan oroclaimed himself King John III. Through his marriage to a Polish princess the relations between Poland and Sweden got better and in 1568 the First Polish war was terminated.

 
UNION OF LUBLIN - the Polish-Lithuanian Commonwealth (GDL) July 1, 1569 - converted by Lublinföredraget - a union between Kingdom of Poland and storfurste Duchy of Lithuania into a real union. TPolish-Lithuanian Commonwealth vas now big and powerful to the surface was it 300,000 square kilometers and it consisted of three parts: the Grand Duchy of Lithuania, The Kingdom of Poland and Livonia. The relationship between the parties was unequally, Livonia became a submissive partner and the Union is therefore often called Poland. Perhaps that is why Hildebrand said to have been a major in the Polish army? The union was ratified on 4th of July 1569 by Sigismund II Augustus. The union was federal state, with a Jointly elected leader who would be crowned in Krakow. The state would Have a joint Senate and unified internationalpolitics. Lithuanian Landowners received the right to own land in Poland, and vice versa. Both states preserved Their own treasuries, State Officials, separate armies, and military hierarchy. "

 
Even within the family Uxküll the men were soldiers who were successful. I found this on Jurgen Uexküll (perhaps a brother of Anna) -

 
Page 21 of x is the following of a Livonian soldier by the name of Jürgen Uexkull:

"Am January 7, 1570 besetzten die livländischen Hofleute82) unter ihrer Anführung Fuhrer Klaus Kurssei, Henrik Boisman, Johann Maydell überraschend und das Jürgen Uexküll Revaler Schloß und nahmen the Gouverneur Oxenstierna gefangen. "

 
Translation: January 7, 1570 the castle in Tallinn was captured by a group of soldiers. sergeant Klaus Kursell, Henrik Boisman, Johanm Maydell and Jürgen Uexkull occupied castle in the Reval and captured governor Oxenstierna.

  

December 31, 1570 ended Nordic 25-Years' War.
 
ANNA Jagiellon and Stefan Batory  When the Polish King Sigismund II died in 1572 was he succeeded by Anna Jagiellon (daughter of Sigismund I). Initially she ruled the country herself but from May 1, she reigned together with her husband Stefan Batory. The couple modernized and expanded the Polish defense. Previously the soldiers were armed with only pikerare but now they musketeers, swords and axes. Stefan and Anna began to recruit peasants. Those who joined withour beeing forced to it got their debts written of.  Stepen Batory was the first king who decided to the country would have a standing army. In total, the country now had a defense consisting of 20,000 troops. Hildebrand / Mattias was now a soldier in a large army and citizens of a rich and powerful country.

 
1574 appears the name Mattias Stahl according Baltische Ritterschaft reopened in Revaler Bürgerbuch. It is unknown why it was overcrosed. Perhaps it was becourse Hildebrand had been reported missing in the war?

 
The pattern roll Reva Lens Stadtknechte of 9 November 1575 can be found under the master Jürgen Vngerenn, the soldiers Andreas Vunger, Nickell von Saltza, Daniel von Saltza, Jurg Uxküll and Marckus Hastfehr constructed. According Baltische ritterschaft Jurg was captured by the Russians and placed in prison in Moscow. Jurg died in prison.

 
On February 26, 1577 died the previous deposed King Erik XIV in his prison Örbyhus Castle.According to recent research, he was poisoned by arsenic. Most likely it was the brother King John III was the one who ordered the murder.

 
In September 1577 18,000 Russian soldiers marched in  to Wenden / Cesis. The defense was a small force  of 5000-6000 Poles, Swedes and Germans .. Despite the defeated Russians. A part of residence bail Pielbag blown up by the Russians September 5, 1577.

 
On October 21, 1578 co-operated closely the Polish and Swedish army. 

 

During the Stefan Batory management made several offensive against Russia, the first was in 1579 when he with a force of 22,000 took back the  city Polotsky, during the second in 1580 but an army of 29,000 soldiers, he took Velikiye Luki. 


HILDEBRAND was captured in 1580 by the Russians. Maybe it was the Battle of Toropets, which took place September 20, 1580? He was placed in jail in Moscow.

 

PEACE AGREEMENT IN JAM Zapolski 1582 1582 closed 1:10 year truce in Jam Zapolski between Ivan the Terrible and Stephen Basory. Russia lost all their previous domain in Livonia including Tartu and Pärnu. Livonian war had been particularly tough for people of Livonia. Besides war, the population had also suffered from pestepedimier 1566 1571. The war had even made that the land was overgrown and unusable. Many people had had to leave their homes and farms.

 
POLISH FREIGHT AUDIT 1582/83 conducted the first Polish freight audit. King Stephen Batory now controlledwho owned the houses. He was especially hard to the men and the women who had to leave their homes during the war. Could not display a title deed at his residence so it now belonged to the  Polish king and was awarded primarily to the Poles.

 
On October 29, 1583 a man by the name Cordth Stael mentions in Revaler Bürgerbuch. It says he had not been heard of in many years. Could they have been associated with freight audit?

 
In 1584 took over the Russian throne of Fjord I.
 
John III - FREIGHT AUDIT IN ESTONIA 1586 In Swedish Estonia made freight audits. Those who can not prove ownership proof of his estate to hand it over to Sweden as in turn distribute them to significant Swedes. Grosse Revision des J. 1586 über Estonia *, 4 KREISEN: Harrien, virumaa, Jerwen und der Wieck, 1

 
1 Hungary Sternberg, Paul von: Beiträgeurkunde Estonia Life und Kurland herausgegeben von der est. Literärischen Gesellschaft in Reval.Band VIII, Heft 1 u. 2 Inhalt: Die Audit vom j.1586 und die Befragung vom j 1589. Ein Beitrag zur Gütergeschichte Estonia, Tallinn 1915

 
Ulle Tarkiainen tells about the audit in the article "The first Earth audits Estlandoch Livonia before the big audit ".The Swedish audit began January 25 in Jewe Wire Country.

 
Among the names in Hungary Paul Stone's book is Hinrich Stahl said "Hinrich Stahl die Mühle zu Karrendall mit 2 hook winding verlehnt. "

 
Stephen Báthory - December 12, 1586 died the Polish king Stefan Batory. Although the war was over Hildebrand was still imprisoned in Russia until the 1587.

 
Hildebrand release and HOMECOMING TO Livonia - Why  was Hildebrand still in prison in Russia until 1587. Why had Stefan Batorynot arranged that he was exchanged against a Russian prisoner? There was a change in Livonia Hildebrand came home In his former home was now owned by some one else and the country was ruled since  September 18, 1587 by John III son Sigismund III. The time in captivity had been hard on him, and he died shortly after he came back to Livland.

 
Sigismund III. AND 1587 Ordinatio LIVONIAE - Made many people that had fought on the on the Polish side became angry with the Swedish Sigismund III because he now started to questioning their right to there land. I do not know if this happened before Hildebrand came back or afterwards.

  

1) STANCEL1S, TVIGINTAS HE ANNEXATION OF LIVONIA TO THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA:HISTORIOGRAPHICAL CONTROVERSIES, 2000 sid 22 

 

Källor/citations: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volum 4 - Tabell 1  

Elgenstierna, Gustaf: De introducerade adels ättartavlor, 1932

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft, 1929 s.555 - Staël von Holstein

Genealogisches handbuch der baltische Ritterscaft 1930, s. 361 - Staël von Holstein

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft -  von Uxküll

Mer om Livländska kriget - The livonian war by Kara Broughton 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Filyushkin, A: THE LIVONIAN WAR IN THE CONTEXT OF THE 16TH CENTURY EAST EUROPEAN WARS

Hagemeister, x von; Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1830) 

Harrison, Dick: Kungar i Balticum? http://blog.svd.se/kunglighistoria/page/12/ 

Hupel, August W: Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland: Nebst ..., Volume 3

Kirby, David; Northern Europe in the Early Modern Period: The Baltic World 1492-1772 

Schirren, Carl (red.) (1861-1881).Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer

Selbstängigkeit. Band 2. s.120. Reval: 

Stryk, x von: Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885) 

Styffe, Carl Gustaf (red.) (1875). Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. D. 4,

Sverige i Sten Sture den äldres tid, 1470-1503. Stockholm: Norstedt

http://runeberg.org/biskandhi/4/ 

Suibert Seibertz, John: Wilhelm von Fürstenberg Herrmeister des deutschen Ordens in Livland Aus der Zeitschrift für vaterl. Geschichte u. Alterthumskunde Westfalens 19. Band besonders abgedrucktevaler burgerbuch 1858 s. 72

 

Regestid 1544-1561; Originalet av Jakob Koits regestverk. Del 2, 1544; 1544-1561

 

WebbsideBaron Thomas Staël von Holsteins hemsida  

Film: Johan III - Herman Lindqvist