SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEINS SKÖLDEBREV  

SKÖLDEBREVET är själv intyget på adelskapet I sköldebrevet finns en kort beskrivning av

släktens historia samt namnen på de som beviljats adelskap. Släktens vapen finns avbildat och

en detaljerad beskrivning av det. Avbildningen av vapnet ligger till  grund för vapenskölden

i kopparplåt hänger på väggen i Riddarhuset i Stockholm. Brevet är undertecknat av drottning

Kristina.  

 

Sköldebrev

Foto: Göran Mörner

 

I SKÖLDEBREVET står följande:  

Whij Christina medh Gudz Nådhe Swerighes Göthes och Wendes Drottningh, Stoorfurstinna till

Findland, Hertiginna uthj Estlandh Careland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och

Wendhen, Furstinna till Rügen, Frun öfwer Ingermannelandh och Wissmar; Giöre Witterliget att 

framledne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds,

de ähre av en gammal adlig släkt och härstammar av detta huset Südhusen uti Westphalen,

allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när dhedn i förrige thyder att ryssarna

befriades då ähr blewen fängligt till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån

lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och

Mattias Stahl heelt unge och omyndiga och de sedan till borgerligt wäsende uti Pernau håldne

och där uppfödda worden. 

 

Eftersom Mathias där sedan een rum x borgmästare har elirest därtill uppfödda och hållit sina

söner, att de särdeles måtte göras kapabla uti vår och kronans tjänst till att xx såsom

ifmerheet. Richard Stahl löjtnant till häst, Mathias Stahl major till fots, Hildebrand Stahl

kapten, Wilhelm Stahl löjtnant till fots, Bernhard Stahl löjtnant till häst., Petter Stahl

löjtnant till fots och pågående krig i Livland, under vår arme varit har två av dem Mattias

och Petter liv inför där för freden låtit, den yngste Jacob Stahl i embwähl och uti vår tjänst

under artilleriet nu vistas, ödmjukastseligen annhållande, iemste det fårnes med några

dokumenter som deras adlige stånd kunna verifieras såsom de och någras vittnesbörd däröver

producerat har, att x de wår rådige renovaton därupp. 

 

Såsom x nu detta har tatigt uti betänkande, och spordit vår högstädhrade sahlige herr fader x i

åminne, samt och Sveriges krona att intill deras död, x att ovannämnde Mathias Stahls söner

mestleden x uti vår Sveriges kronas krigstänst hava brutat låtit och sigh däruthinnaan und

förfallne x troligen, tappra och mannligen förhållit, eendheel och ännu uti vår och kronans tjänst

ähre stadde, där samtliga och elliest förpliktigade wara stohle, iempt sine efterkommande än

undare och att framgeent att persistera och framhärda uti all huldstap och trofasthet emot x

våre efterkommande Sverige konungar och Crono, alltså hava xx därför som och av fördeles

gunst och råde wehlet för bemehle Johan och Mathias Stahls samtliga barn dheras förra adel...

härmed och i detta brevets kraft renovera och förnya till medh dess vapen och sköldemärke,

som deras förfäder och x allt därtill fördt och brukat hava. 

 

Skölden hvijth, där uthi otta röda kulor, åfven oppå skölden en öppen tornerehielm, täckedh och

krantzen medh rött och hvitt fördeelte. Åfven oppå hielmen tvenne hvijthe boffelhoren emillan

otta kulor, aldeles som thedh medh sine rätte färgor här repræsenteradt och afmåladt finnes. 

  

14 oktober 1652 Christina

 

Dokumentet är bevittnat av J. Silwerstjerna och Theobaldus Grimmer. 

 

ADELSBREVET - Är det brev som i vilket man kan läsa lite mer utförligt om vad som gjorde att

Kristina valde att bifalla Jakobs ansökan om adelskap för sig och sina bröder och kusiner. Utifrån

dokumentation som Jakob sammanställt om släktens historia i Livland samt den information

han samlat in under sin släktforskningsresa till Tyskland. Bland annat en teckning gjord av

honom själv föreställande slottet Steinhausen. 

 

Adelsbrevet avfotograferad av Göran Mörner på Riddarhuset. 

 

Sköldebrevet visar att det var den yngste av sönerna Jacob som gjorde ansökan om adelskap

för sig och sina bröder Richard löjtnant, Mathias major, Hildebrand kapten, Wilhelm löjtnant,

Bernhard löjtnant och Petter löjtnant. Man får även veta att Mattias och Petter hade stupat i

kriget. Ett postumt adlande så att säga. Lillebror Johan är ännu för ung för att ansluta sig till

armen och nämns därför inte med namn i brevet. Varför deras kusiner inte finns med i

adelsbrevet tycker jag är konstigt. Kusin Johan hade stridit i trettioåriga kriget och borde ha

nämn med namn kan man tycka.