SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEINS SKÖLDEBREV  

SKÖLDEBREVET är själv intyget på adelskapet I sköldebrevet finns en kort beskrivning av släktens historia samt namnen på den regerande monarken eller förmyndarregering som utfärdat adelskapet. I brevet får man beskrivet vad som står bakom beslutet att släkten adlades och namnet på dem som adlades. Släktens vapen finns avbildat och en detaljerad beskrivning. Avbildningen av vapnet ligger till  grund för vapenskölden i kopparplåt som gjordes och nu hänger på väggen i Riddarhuset i Stockholm.

 

Sköldebrev

Foto: Göran Mörner

 

I SKÖLDEBREVET står följande:  

Whij Christina med Guds Nådhe Sveriges Göthes och Wendes Drottning, Storfurstinna till Findland, Hertiginna uti Estland, Kurland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden, Furstinna till Rügen, Frun över Ingermanland och Wissmar; Gör Witterliget att framledne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds, de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen uti Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau hållna och där uppfödda var.  

Eftersom Mathias där sedan en tid borgmästarämbetet hållit, och därtill uppfödda och hållit sina söner, att de särdeles måtte göras kapabla uti vår och kronans tjänst till att brukas såsom i synnerhet Richard Stahl löjtnant till häst, Mathias Stahl major till fots, Hildebrand Stahl kapten, Wilhelm Stahl löjtnant till fots, Bernhard Stahl löjtnant till häst, Petter Stahlöjtnant till fots och pågående krig i Livland, under vår arme varit har två av dem Mattias och Petter liv inför där för freden låtit, den yngste Jacob Stahl i embwähl och uti vår tjänst under i artilleriet nu vistas, ödmjukastseligen annhållande, jämste med några dokument som deras adlige stånd kunna verifieras såsom de och någras vittnesbörd däröver producerat har, att x de wår rådige renovation därupp.  

Såsom x nu detta har tagit uti betänkande, och spordit vår högstädhrade salige herr fader x i åminne, samt och Sveriges krona att intill deras död, x att ovannämnde Mathias Stahls söner mestleden uti vår Sveriges kronas krigstänst hava brukat låtit och sig däruthinnan und förfallne x troligen, tappra och mannligen förhållit, eendheel och ännu uti vår och kronans tjänst är, där samtliga och elliest förpliktigade vara stohle, iempt sina efterkommande än undare och att framgeent att persistera och framhärda uti all huldstap och trofasthet emot x

våra efterkommande Sverige konungar och Crono, alltså hava xx därför som och av fördeles gunst och råde wehlet för bemehle Johan och Mathias Stahls samtliga barn deras förra adel.. härmed och i detta brevets kraft renovera och förnya till med dess vapen och sköldemärke, som deras förfäder och x allt därtill fördt och brukat hava.  

Skölden vit, där uthi åtta röda kulor, åvanpå skölden en öppen tornerehjälm, täckedh och krantzen med rött och vitt fördeelte. Åvanpå hjälmen två hvijthe buffelhornen emillan åtta kulor, aldeles som thedh med sine rätte färger här repræsenterat och avmålad finnes. 

  

14 oktober 1652 Christina

 

Adelsbrevet finns i det svenska Riksarkivet samt i arkivet i Riddarhuset.  

 

ADELSBREVET - Är det brev som i vilket man kan läsa lite mer utförligt om vad som gjorde att drottning Kristina valde att bifalla Jakobs ansökan om adelskap för sig och sina bröder och kusiner. Utifrån dokumentation som Jakob sammanställt om släktens historia i Livland samt den information han samlat in under sin släktforskningsresa till Tyskland. Bland annat en teckning gjord av honom själv föreställande slottet Steinhausen. Sköldebrevet visar att det var den yngste av sönerna Jacob som gjorde ansökan om adelskap för sig och sina bröder Richard löjtnant, Mathias major, Hildebrand kapten, Wilhelm löjtnant, Bernhard löjtnant och Petter löjtnant. Man får även veta att Mattias och Petter hade stupat i kriget. Ett postumt adlande så att säga. Lillebror Johan är ännu för ung för att ansluta sig till armen och nämns därför inte med namn i brevet. Varför deras kusiner inte finns med i adelsbrevet tycker jag är konstigt. Kusin Johan hade stridit i trettioåriga kriget och borde ha nämn med namn kan man tycka.