SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEINS SKÖLDEBREV  

SKÖLDEBREVET är själv intyget på adelskapet I sköldebrevet finns en kort beskrivning av

släktens historia samt namnen på de som beviljats adelskap. Släktens vapen finns avbildat och

en detaljerad beskrivning av det. Avbildningen av vapnet ligger till  grund för vapenskölden

i kopparplåt hänger på väggen i Riddarhuset i Stockholm. Brevet är undertecknat av drottning

Kristina.  

 

Sköldebrev

Foto: Göran Mörner

 

I SKÖLDEBREVET står följande:  

Whij Christina med Guds Nådhe Sveriges Göthes och Wendes Drottning, Storfurstinna till

Findland, Hertiginna uti Estland, Kurland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och

Wenden, Furstinna till Rügen, Frun över Ingermanland och Wissmar; Gör Witterliget att 

framledne Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds,

de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen uti Westphalen, allenast

att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av ryssarna bekrigades

då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån

lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte

Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau

håldne och där uppfödda vorden. 

 

Eftersom Mathias där sedan een rum x borgmästare har elirest därtill uppfödda och hållit sina

söner, att de särdeles måtte göras kapabla uti vår och kronans tjänst till att xx såsom i

synnerhet Richard Stahl löjtnant till häst, Mathias Stahl major till fots, Hildebrand Stahl

kapten, Wilhelm Stahl löjtnant till fots, Bernhard Stahl löjtnant till häst, Petter Stahl

löjtnant till fots och pågående krig i Livland, under vår arme varit har två av dem Mattias

och Petter liv inför där för freden låtit, den yngste Jacob Stahl i embwähl och uti vår tjänst

under artilleriet nu vistas, ödmjukastseligen annhållande, iemste det fårnes med några

dokumenter som deras adlige stånd kunna verifieras såsom de och någras vittnesbörd däröver

producerat har, att x de wår rådige renovaton därupp. 

 

Såsom x nu detta har tagigt uti betänkande, och spordit vår högstädhrade sahlige herr fader x i

åminne, samt och Sveriges krona att intill deras död, x att ovannämnde Mathias Stahls söner

mestleden x uti vår Sveriges kronas krigstänst hava brutat låtit och sig däruthinnaan und

förfallne x troligen, tappra och mannligen förhållit, eendheel och ännu uti vår och kronans tjänst

ähre stadde, där samtliga och elliest förpliktigade wara stohle, iempt sine efterkommande än

undare och att framgeent att persistera och framhärda uti all huldstap och trofasthet emot x

våre efterkommande Sverige konungar och Crono, alltså hava xx därför som och av fördeles

gunst och råde wehlet för bemehle Johan och Mathias Stahls samtliga barn deras förra adel...

härmed och i detta brevets kraft renovera och förnya till med dess vapen och sköldemärke,

som deras förfäder och x allt därtill fördt och brukat hava. 

 

Skölden vit, där uthi åtta röda kulor, åfven oppå skölden en öppen tornerehjälm, täckedh och

krantzen med rött och vitt fördeelte. Åfven oppå hjälmen tvenne hvijthe buffelhornen emillan

åtta kulor, aldeles som thedh med sine rätte färger här repræsenterat och avmålad finnes. 

  

14 oktober 1652 Christina

 

Dokumentet är bevittnat av J. Silwerstjerna och Theobaldus Grimmer och finns noterat i det

svenska riksarkivet. Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/281 (1652) 

 

ADELSBREVET - Är det brev som i vilket man kan läsa lite mer utförligt om vad som gjorde att

Kristina valde att bifalla Jakobs ansökan om adelskap för sig och sina bröder och kusiner.

Utifrån dokumentation som Jakob sammanställt om släktens historia i Livland samt den

information han samlat in under sin släktforskningsresa till Tyskland. Bland annat en teckning

gjord av honom själv föreställande slottet Steinhausen. 

 

Adelsbrevet avfotograferad av Göran Mörner på Riddarhuset. 

 

Sköldebrevet visar att det var den yngste av sönerna Jacob som gjorde ansökan om adelskap

för sig och sina bröder Richard löjtnant, Mathias major, Hildebrand kapten, Wilhelm löjtnant,

Bernhard löjtnant och Petter löjtnant. Man får även veta att Mattias och Petter hade stupat i

kriget. Ett postumt adlande så att säga. Lillebror Johan är ännu för ung för att ansluta sig till

armen och nämns därför inte med namn i brevet. Varför deras kusiner inte finns med i

adelsbrevet tycker jag är konstigt. Kusin Johan hade stridit i trettioåriga kriget och borde ha

nämn med namn kan man tycka.