HERMAN STAEL VON HOLSTEIN CA 14XX - 15XX 

HERMAN STAËL VON HOLSTEIN - Om ordensvogt Johan vid Livländska orden fick en son som heter Herman  råder det delade meningar om. 

 

I Gabriel Anreps bok "Svenska adelns ättartaflor / Avdelning 4. Skytte af Duderhoff - Östner - jemte tillägg, rättelser och slutord". 

"Herman Staël von Holstein, till Steinhausen. - Gift med Dorothea von Medem, vars mor hette von Galen." Herman och Dorothea fick en son som hette Hildebrand Staël von Holstein. (Anrep, Gabriel. (1858-1864). Svenska adelns ättartaflor / Avdelning 4. Skytte af Duderhoff - Östner - jemte tillägg, rättelser och slutord s. 107) 

 

von Medem

 

 

SLÄKTEN VON MEDEM - Släkten von Medem är en mäktig släkt vars historia i Balticum går tillbaks till slutet av 1200-talet. Den först som finns omnämnd i ett dokument är Conrad von Medem. Conrad lät 1265 bygga en fästning i Mitau och grundade 1271 staden Mitau i dåvarande Kurland. Den största egendomen var Lielelja (Elley Schloss) som ligger ungefär 25 km söder om Mitau. (Eksteins, Modris (1999).Walking since daybreak: a story of Eastern Europe, World War II, and the heart of our century. Boston: Houghton Mifflin Co, s. 135)

Conrad var ordensmästare i Livländska orden mellan 1268-1272 (Witt, August: Marienburg, das Haupthaus des deutschen Ritterordens in dem ehemaligen unde in dem gegenwa rtigen sustande. s. 64). 

 

Vid tiden för Livländska kriget omnämns i boken "Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1560-1564): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten" Gerhard von Medem.Han var under det kommande Livländska kriget vogt på fästningen Kokenhausen vid floden Düna. (Hartmann, Stefan (red.) (2002). Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1560-1564): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten. Köln: Böhlau s. ???) 

Gerhard stred i polska armen under kriget och dog 1582. (Fahne von Roland, Anton (1856-1860). Die Herren und Freiherren v. Hövel, nebst Geneaologie der Familien, aus denen sie ihre Frauen genommen.. Cöln, s. 114)

 

Kan han vara bror till Dorothea? 

 

 

MINA TANKAR OM HERMAN 

HERMAN -Med tanke på att Herman hade en känd pappa  att han gifte in sig släkten von Medem som var en rik och mäktig släkt borde han finnas nämnd någonstans. Det är inte bara jag som funderar över Herman. I Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaft - Staël von Holstein ifrågasätts O.W Stackelberg hans existens. Men vem var då Mattias och Hans pappa? 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

VON STAHLEN - STAHL 

VON STAHLEN - STAHL - Under min släktforskning har jag flera gånger stött på släkten von Stahlen. Som ni ser på det överste vapnet så påminner de båda släkternas vapen varandra. Jag har börjat fundera på om de inte är någon tillfällighet. Det hela är lite krångligt men i stora drag är det så här; Georg Stahl  adlades av Carl XI 20/11 1684 och hans farbror Georg von Stahlen som adlades av drottning Kristina 1652.  

 

SLÄKTEN VON STAHLEN 

I Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188

Im auftrage ders Verbandes des esländichen stammadels bearbetad av Otto Magnus Stackelberg finns släkten Stahlen. 

Georg Jürgen Staal aug Linnapäh svensk löjtnant som avancerade till major i spansk och fransk tjänst blev 1684 11.10 adlad i Sverige som von Stahlen. Stamträdet innefattade fem generationer och utgick från en borgare och köpman i Reval Heinrich Staal han var hausbesister i Reval och dog daschelbt 1524. Ursprungsheimat und seit der einwanderung sind urkundlich nicht seltgestellt. 

 

Familjen von Staal - Linnepäh va i den livländska matrikeln 1747 nr 83. ....

 

 

von stahl     stael 

von Stahlen                                                 Stael von Holstein

 

 SLÄKTEN VON STAHLEN  

I Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188 

Im auftrage ders Verbandes des esländichen stammadels bearbetad av Otto Magnus Stackelberg finns släkten Stahlen. Stamträdet leder fem generationer till  borgare och köpmanssläkten Staal i Reval. Stamfadern heter Heinrich.     

 

 

Stamträd  

GENERATION 1 - Heinrich död a. 1524

 

GENERATION 2 - Cort död a. 1535 svensk borgare 1514, alterman i stora gillet i Reval. Gift med XX Michelis dotter till Heinrich borgmästare i Reval.

 

GENERATION 3 - Thomas - alterman i stora gillet i Reval. Gift med Margaretha zur Mühlen.

 

GENERATION 4 - Jürgen svensk borgare 1595, alterman i stora gillet u. brauerälterman in Reval, gift med Katharina Schrowe död 20/12 1648. Gifte 2: T.d Timon kfm i stora Gillet u. Tatsverw i Dorpat u.d Elisabeth Drener. Jürgen dog 1642.

 

GENERATION 5 -  Heinrich (död 5/12 1646) gift 1. med Margaretha Stahlborn Reval. 4/3 1685. gift II i Reval 9/10 1654 Jürgen Witte a. x u. Turgel, död 31/3 1677. Borgare i Reval) dotter x, alterman i stora gillet u. Metta Rode.

 

GENERATION 6 - Georg (Jürgen) Ampel 19/11 1720 a Linnapäh ... i x och fransk tjänst major. Gift i Reval 20/3 1679 med Elisabeth Maria von Wrangel. Ampel 9/8 1728. Dotter till Frommhold Jürgen.... 

 

Källa;  von Stackelberg Otto Magnus I Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterscaft s. 188 

 

I Gustaf Elgenstiernas Svenska adelns ättartavlor VII får man veta lite mer om Georg Stahl.

 

Georg Stahl, adlad von Stahlen till Tois och Linnapäh i Ampels socken i Estland. Född där; volontär vid svenska livgardet till fots 1663; avsked 1667; enspännare under greve Köningsmarck i de tyska provinserna; fänrik vid överste D.S del Salcedos regemente i spanska tjänst; löjtnant där; löjtnant i fransk tjänst. Adlad av kung Carl XI i Sverige 20/11 1684. Han fick samma vapen som hans farbror Georg fick då han adlades 1652 av drottning Kristina.  

 

 

SLÄKTEN STAHL - STAHLEN

 

28 AUGUSTI 1652 – ADLADES GEORG STAHL – HAN TOG SIG NAMNET STAHLEN.1 ”Den adliga ätt ska härstammar från Elsas, varefter redan år 1390 en Heinrich von Stahl levde med sina syskon Margareta, Johannes och Benedikt, den siste nämndes son Johannes von Stahl hade 22 barn.

 

Ätten ska sedan spridit sig till Schwaben, Schweitz, Frankrike (der Jean Jaques de Stahl blev 1575 åter adlad) Livland och flera länder.

 

Ättens äldsta vapen var en åt vänster vänd gripklo i svart fält, på hjälmen, hälften av en armlös mansbild genomstungen av tre pilar och ansiktet omgivet av röda rosor, vilket vapen sedan av Kristina 1652 den 28 AUGUSTI 1652 blev förändrat och förbättrat.” Det senare VAPNET beskrivs i boken: ”En blå sköld med åtta förgyllda kulor och en gripklo mitt i; ovanpå hjälmen en griphals mellan två svarta horn och yttra sidorna därav belagda med fyra förgyllda kulor." 

 

 

 

TABELL 1;en Stahl – söner Georg Stahl, adlad von Stahlen till herrgården Laligfer i Katthulls socken, Tojs,Nehat och Linnapä i Ampels socken i Estland. Född av förnämliga föräldrar och släkt, hade kunskap i ekonomi och kommers som han använde i civil tjänst. Skänkte Estländska staten 100 tunnor spannmål. Han adlades den 28 augusti 1652. Levde 1684, men dog barnlös före 1687.

 

Eftersom Georg von Stahlen dog barnslös blev det bråk om vem som skulle överta adelskapet. Den som vann striden var Georgs brorson som gärna ville "ärva" sin farbrors adelskap. Vem var då han?

 

Georg Stahl, till Tojs och Linnapä. Född i Estland. Han tjänstgjorde som volontär i Livgardet till fots 1663. 1667 begärde han avsked och for till Spanska Nederländerna där han tjänstgjorde som fänrik vid ett spanskt regemente under överste don Louis de Salcedo. Georg befordrades efter fem månader till löjtnant.  1669 tog han tjänst i Frankrike där han tjänstgjorde som löjtnant. Då han skulle återvända till Sverige blev han på vägen tagen av danska kapare varefter han utstod ett svårt fängelse och förlorade all sin förmögenhet. Efter befrielse från fångenskap adlades han 20 november 1684 under namnet von Stahlen och fick sin farbroder ovan beskrivna vapen. Georg var dock inte helt nöjd. Han ville även ha farbroderns pengar och gods. Sålunda gick han till rätten. Det gick bra. Han fick 28/2 1687 av Estländska överlandsrätten i Reval, uti tvist mellan honom och hans farbroder Georg von Stahlen, testamentsinnehavare, en fjärdedel av hans efterlämnade fasta gods såsom vederlag för vad han ärvt jämte rustning och rättigheter att såsom adelsman löst till sig de övriga godsen.

Georg tjänstgjorde sedan som major i spansk och fransk tjänst samt bevistade med beröm bataljerna i Westfalen. Han blev 1700 major vid överste greve Adam Karl von de la Gardies värvade infanteriregemente. Han dog på Linnapä. Han hade på 1670-talet gift sig med Elisabeth Maria Wrangel.

 

Källa; Schlegel, Bernhard & Klingspor, Carl Arvid (1875).Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor. Stockholm: Norstedt. s. 276

 

 

  

DEN HÄR SIDAN ÄR UNDER ARBETE!!!

 

Hermann Stael von Holstein, was according to Gustaf Anrep married to Dorothea

von Medem. They had a son called Hildebrand.

 

A bit strange I think that the only information Gustaf Anrep  have been able to find is the

name of his wife and son. In baltische Ritterschafts books Hermans name is followed by a

questionmark. 

 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volym 4 Tabell 1

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871  

genealogisches handbuch der baltischen Ritterschaften 1929 

Genealogisches handbuch der baltische Ritterscaft 1930

Kneschke, Ernst Heinrich: Neues allgemeines Deutsches adels-lexicon: Im vereine mit mehreren ..., Volym 6 sid 602

Zedlitz-Neukirch, Leopold von: Neuen preussischen Adelslexiconoder genealogische und 

diplomatische, volym 3 

 

Länk:

Conrad vom Medem

 

Webbsights:

Wolter von Plettenberg

 

SORCES AND LITTERATURE; 

Anrep, Gabriel. (1858-1864). Svenska adelns ättartaflor / Avdelning 4. Skytte af Duderhoff - Östner - jemte tillägg, rättelser och slutord. 

Ekstein, Modris (1999).Walking since daybreak: a story of Eastern Europe, World War II, and the heart of our century. Boston: Houghton Mifflin Co.

Fahne von Roland, Anton (1856-1860). Die Herren und Freiherren v. Hövel, nebst Geneaologie der Familien, aus denen sie ihre Frauen genommen.. Cöln

Hartmann, Stefan (red.) (2002). Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1560-1564): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten. Köln: Böhlau

Witt, August: Marienburg, das Haupthaus des deutschen Ritterordens in dem ehemaligen unde in dem gegenwa rtigen sustande.